Anlegg

Anleggsentreprenørene utvikler samfunnet og bygger fremtidens systemer for transport og infrastruktur. Våre medlemmer innenfor anleggssektoren realiserer kritiske samfunnsfunksjoner som veier, jernbane, flyplasser og havner.

Det norske anleggsmarkedet har vært i vekst i flere år.  NTP for 2018– 2029 har en planramme på 1000 MRD NOK. Veksten i planrammene har i vesentlig grad gått til investering, ikke drift og vedlikehold. Forholdet mellom investering i vei og jernbane har gitt størst økning innen jernbane. De største byggherrene innen anlegg er Statens Vegvesen, Nye Veier, Bane NOR og Fylkeskommunene etter 01.01.2020.

Klima og bærekraft er saken som preger alle leverandører og bestillere. Det er viktig at norske entreprenører er med å sette dagsorden for krav og kriterier for klima og bærekraft i utbyggingskontraktene. Andre prioriterte saker innen anlegg er oppfølging av kontraktsmaler og innspill til forbedringer i kontrakter og kontraktsmaler. Det samme er entrepriseformer og gjennomføringsmodeller. EBA er med på et prosjekt for å lage en modell for riktig beregning av byggetid i tunnel, kalt Tunnelprosjektet. Prosjektet har kommet så langt at en modell er utviklet og klar for testing i prosjekter. EBA har utarbeidet en veileder for når de ulike entrepriseformer og gjennomføringsmodeller egner seg. Sammen med BNL er EBA engasjert i arbeidet med seriøsitet i anleggsbransjen.

Tunnellbyggetid

Etter initiativ fra «Kontaktmøte mellom EBA og Statens vegvesen» ble det i 2018 organisert en arbeidsgruppe bestående av deltakere fra EBA, Statens vegvesen, Bane NOR, Veidekke, NCC, NTNU, Skanska, Nye Veier og Fornebubanen.

Arbeidsgruppas overordnede målsetting er å utvikle en beregningsmodell for tunnelbyggetid basert på gjeldende kapasiteter for tunnelbygging, som inkluderer driving, sikring og innredning, eventuelt også elektroarbeider. Systemet skal gi en mer forutsigbar risiko for alle parter i et tunnelprosjekt.

Systemet skal være nøytralt og ivareta partenes interesser i forhold til risikodeling i tunnelprosjekter