Strakstiltak for entreprenører – et samarbeid mellom EBA og Grønn Byggallianse

Vil du gjøre målrettede tiltak som bidrar til mer klima- og miljøvennlig bygg og anlegg? Da bør du tilslutte deg strakstiltakene for entreprenører
Under blir du presentert for strakstiltak 1.0 (tiltak 1-10) for enten bygg eller anlegg og hvordan du kan tilslutte deg strakstiltakene.

Hvem har utarbeidet tiltakene og hvorfor?

Strakstiltakene er utarbeidet av EBA i samarbeid med Grønn Byggallianse. Strakstiltakene er først og fremst ment for entreprenører. Vi fokuserer i denne sammenhengen i hovedsak på klimagasser, men også andre miljøpåvirkninger er med. I dag er miljøforgiftning en økende utfordring. Det samme gjelder forsøpling og reduksjon av biologisk mangfold.

Det eksisterer allerede strakstiltak for byggeiere og boligutviklere. Innholdet i disse er reflektert i strakstiltakene for entreprenører slik at alle i næringen går i samme retning.

Strakstiltakene for entreprenører ser både på direkte utslipp (fra drivstofforbrenning på byggeplass og anlegg) og indirekte utslipp (fra materialproduksjon) gjennom hele livsløpet til et prosjekt. Det siste vet vi er viktig fra ulike rapporter både fra medlemmer og forskjellige fagmiljøer.

Strakstiltakene omfatter først og fremst kortsiktige tiltak som kan iverksettes allerede nå, og tanken er at nye strakstiltak vil komme etter hvert slik at det hele tiden jobbes aktivt fram mot 2030 som en av milepelene, og etter hvert 2050.

Nærmere om bakgrunnen for innhold i strakstiltakene

Innen 2030 skal Norge i henhold til Parisavtalen redusere sine nasjonale klimagassutslipp med 50-55%. På bygg kan vi allerede i dag oppnå 20 % reduksjon uten at byggekostnadene øker, og snart må reduksjonen bli enda større.

For å oppnå målene om et lavutslippssamfunn i 2050 må utslippene reduseres med 85-90%, sammenlignet med 1990-nivå. Hva som blir strakstiltakene helt frem mot 2050 vil bero mye på den teknologiske utviklingen og god utnyttelse og oppgradering av eksisterende bygningsmasse og anlegg.

Analyser EBA har fått utført av Asplan Viak viser at sektoren bygg og anlegg er direkte og indirekte ansvarlig for 15% av totale klimagassutslipp fra norsk økonomisk aktivitet. Sammenligner vi med Norges territorielle klimagassutslipp, da eksklusiv Norges aktivitet i utland, øker bidraget til 19%. I tillegg til dette er bygg og anlegg ansvarlig for et vesentlig klimabidrag fra import. Importbidraget utgjør 42% av de totale globale klimagass-utslipp norsk bygg og anleggsektor er ansvarlig for.

Anleggssektoren er en viktig bidragsyter for å nå Parisavtalens mål om reduksjon i norske utslipp av klimagasser. Tunge maskiner som kjører på fossilt brennstoff med store naturinngrep (skog, våtmark og vassdrag), lav grad av elektrifisering, bruk av energiintensive materialer og et stort behov for massetransport, gjør at sektoren bidrar til betydelige utslipp.

Selv om det allerede finnes mange gode dokumenter som viser muligheter og tiltak for reduksjon av klimagasser og miljøpåvirkning i BAE-næringen, mener vi det er behov for at entreprenørene viser at de tar initiativ og utfører tiltak for det grønne skiftet, noe mange allerede er godt i gang med.

Entreprenører kan forplikte seg til å implementere tiltakene i sitt arbeid.
Disse selskapene viser ikke bare at de har høye klima- og miljøambisjoner. De inngår også en formell avtale om at de vil gjennomføre strakstiltakene og skaper reell miljøgevinst i sine prosjekter. Selskap som signerer får oppfølging fra Grønn Byggallianse.

Slik signerer du

I tillegg til signering på Entreprenørdagen 2.juni er det mulig å avtale signering – både fysisk og digitalt - ved å fylle inn avtaledokumentet og sende inn til EBA.

Bedrifter som signerer vil få tilbud om deltakelse på to fellesmøter i året for å dele erfaringer og hvor Grønn Byggallianse bistår med råd om hvordan kravene kan oppfylles og om den siste utviklingen.

For å signere må man være medlem av EBA eller Grønn Byggallianse.

Hvis du ønsker å signere eller diskutere hva det innebærer, kan du kontakte oss i EBA. 

 

Signering av strakstiltak for entreprenører

Hvis du ønsker å signere eller diskutere hva det innebærer, kan du kontakte oss her. Vi gir informasjon og arrangerer webinarer som gjennomgår tiltakene.

For å signere må man være medlem av EBA eller Grønn Byggallianse.