Før pandemien var klimakrisen vår tids største utfordring. Det er den fortsatt.

I vår næring finnes løsningene for en økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig fremtid.

Strakstiltak for Entreprenører

Strakstiltak for entreprenører – et samarbeid mellom EBA og Grønn Byggallianse

Bygg- og anleggsnæringen er en viktig del av løsningen for utslippsreduksjon. Klimagassutslippet fra bygg- og anleggsvirksomheten skal reduseres med 50 % innen 2030. Dette krever målrettet arbeid fra alle parter og at hele rekken av virkemidler tas i bruk. Et viktig tiltak er at det må det lønne seg å bestille klimavennlig, både for byggherre og entreprenør.

EBAs viktigste tiltak for å nå målet:

  1. De største utslippskildene skal identifiseres i planleggingsfasen gjennom bruk av klimagassregnskap. Basert på kunnskap skal EBA arbeide for at målrettede tiltak innarbeides i alle ledd av verdikjeden.
  2. Offentlige og private bestillere bruker sin innkjøpsmakt til å fremme bærekraft og grønn innovasjon. EBA vil arbeide for at stadig mer ambisiøse miljøkrav innarbeides i form av tydelige og konkrete mål og krav til bærekraftig virksomhet i kontrakter og standarder og at næringens kompetanse om miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft blir et konkurransefortrinn.
  3. EBA vil i revisjon av egne kurs og opplæringstiltak legge vekt på at bærekraftig virksomhet blir et sentrale tema. EBA vil videre arbeide for at tilbydere av utdanning og etter- og videreutdanning på alle nivå gjør tilsvarende. 

Hvordan jobber EBA for å nå dette målet: 

1) I forbindelse med høring av Regjeringens klimahandlingsplan på Stortinget deltar EBA med følgende innspill:

Klimapåvirkning fra bygge- og anleggsprosjekter

Det bør etableres klimakrav til bygg i regelverket med en felles målemetodikk. Videre må det etableres en strategi som spesifikt ivaretar insentiver til økt bruk av nullutslippsmaskiner. I 2020 etablerte NHO Grønt Landtransportprogram der hovedmålet er å bidra til å realisere myndighetenes mål om å halvere klimautslippene fra sektoren innen 2030. Det er viktig at videre delfinansiering følges opp i Revidert nasjonalbudsjett for 2021 og i statsbudsjettet i 2022.

Energieffektivisering av eksisterende bygg

Energieffektivisering av eksisterende bygg  og utvidede støtteordninger fra ENOVA til landets borettslag og sameier er viktig både med hensyn til forlenget levetid av byggene samtidig som det vil tilgjengeliggjøre ren konfliktfri elektrisitet til elektrifisering av transport, industri og offshore.

Arealbruk

Det er stort potensiale i sanering av tidligere industritomter og søppelfyllinger. Dette er imidlertid ofte kostbare løsninger – det å stabilisere denne typen tomter vil  kunne være gode alternativer til arealbruk, men det eksisterer liten praksis for denne type løsninger i Norge.

Ombruk

For sirkulærøkonomiske tiltak er det også observert et noe tungvint regelverk (produktmerkeforordningen) – gjeldende lovverk kan vurderes med hensyn på tilpasninger til gjenbruk av produkter.

Digitalisering

En overgang til en mer sirkulær og klimaeffektiv byggenæring vil kreve mer bærekraftige materialer, ombruk og materialgjenvinning. For å dokumentere at bygg og byggematerialer oppfyller kravene, må man vite hva man måler og hvordan. Et betydelig bidrag til en sirkulær byggenæring er derfor at det utvikles et felles system for hvordan egenskapene til byggevarer entydig dokumenteres. Digitalisering, maskinlesbar produktdokumentasjon basert på standarder og felles spesifikasjoner er en forutsetning for å lykkes.

2)  Utarbeidelse av standard for utslippsfrie byggeplasser SNK 594 i regi av Standard Norge.

Komiteen hadde oppstart januar 2021. Komiteen ledes av June Munkejord fra Standard Norge. Standarden ferdigstilles om 1-2 år, avhengig av hvor fort medlemmene i komiteen arbeider eller kommer til enighet. EBA deltar direkte og EBAs medlemsbedrifter er også representert.

3) Utarbeidelse av en prosjektspesifikk og digital EPD for anlegg.

Arne Aakre fra EBA er sekretær for gruppen bestående av blant annet medlemsbedrifter og representant fra EPD Norge. Fase 1 av prosjektet ferdigstilles før sommeren 2021.

4)  Veiledning til NS 3720 Metode for klimagassberegninger for bygninger

NS 3720 er en standard som er kompleks å anvende. Det er nå utarbeidet en veileder som er på høring. EBAs medlemsbedrifter har deltatt i komiteen som har utarbeidet veiledningen.

Veilederen kan lastes ned her.

5) Grønt landtransportprogram

EBA deltar i NHO sitt nyetablerte Grønt landtransportprogram hvor myndighetene og næringslivet samarbeider om konkrete løsninger for å kutte klimautslippene. Landtransportprogrammet omhandler også anleggsdrift. Les mer om Grønt landtransportprogram her.