Hvorfor skal norsk byggenæring satse på en digital fremtid i produksjon og prosjektering?

Norge og resten av verden står ovenfor en rask teknologisk utvikling innenfor digitalisering.

Det skjer mye og raskt, som krever evne og vilje til omstilling også i bygg- og anleggsnæringen. Digitalisering vil endre hverdagen vår på alle måter, og den som vil være med må være innstilt på å gjennomføre endringer i bedriften. Statsbygg krever nå at all prosjektering skal skje i bygningsinformasjonsmodeller (BIM) med regelsjekkere, og at byggeplasser skal være papirløse. Tanken bak er et ønske om å forandre byggebransjen gjennom økt digitalisering i hele livsløpet for et bygg.

Utfordringen hittil har vært at digitaliseringen i stor grad skjer stykkevis og delt og ikke gjennom fellesprosjekter, offentlig og privat, hvor deling av data og kunnskap står i førersete. Dette er nødvending om vi skal sørge for å få en mer lønnsom næring som kan møte global konkurranse.

Bygg- og anleggsnæringen jobber med mange ulike initiativer innenfor det digitale. Det er ulik kompetanse og satsing på den digitale fremtiden i bedriftene. Mange av de store og mellomstore ligger langt fremme og har egne eksperter som gjør en stor jobb innenfor digitalisering, men en del mindre bedriftene har ikke ressurser og kapasitet til å komme opp på samme nivå som de større aktørene. Det er derfor viktig at næringen samarbeider og deler erfaringer og informasjon med hverandre. Dette vil styrke næringen, gi oss bedre prosjekter med mindre feil, bedre lønnsomhet og et bedre klimaavtrykk.

Næringen og Norge kan spare enorme summer hvis vi utnytter det fulle potensialet som ligger i digitalisering og smart samhandling.

Vi må standardisere, kravsette gjennom digitale kontraktskrav, bruke riktig metode og verktøy, finne "best practice" for å sikre en størst mulig effekt av det fremtidige arbeidet inne digitalisering.

Mange av oppdragsgiverene i bransjen stiller nye krav til hva som skal leveres. Det blir nødvendig å ta mer hensyn til de som skal være brukere i et bygg. Modellen og den tilhørende informasjonen brukes i større grad til drift og vedlikehold, og for å se de nye byggene deres i forhold til et sirkulærøkonomisk perspektiv – gjenbruk, ombruk og sortering. Det er derfor viktig at næringen tilpasser seg og leverer det som blir etterspurt.

Næringen trenger å få hevet kompetansen gjennom å jobbe aktivt mot utdanningsinstitusjonene slik at man får utdannet fagpersoner blant fagarbeidere og ingeniører slik at næringen kan levere den kompetansen som vil bli etterspurt i fremtiden.

Det er viktig at vi ikke bare digitaliserer for digitaliseringens skyld, men lærer oss å bruke teknologien og gjør det riktig, bærekraftig, lønnsomt og sparer tid.

Den nye teknologien og overgangen til digitalisering og effektivisering av ikke digitale prosesser, og automatisering av oppgaver som bruk av roboter som nyttiggjør seg den digitale informasjonen, kan skape nye forretningsmodeller og muligheter for bransjen. Det er derfor viktig at bransjen ligger i forkant slik at vi kan være mest mulig effektive, mer forutsigbare og levere prosjekter med høyere kvalitet.

For å lykkes må vi ha en omforent fremtidsrettet strategi som ledelsen i bedriftene står bak og støtter. Da vil vi få en næring som ligger i forkant og leverer gode byggeprosjekter.

BIM: Behov for kontraktsreguleringer og generell standardisering

Sluttrapport av Standard Norges komité SN/K 379.

Formålet med denne rapporten er å gi en oversikt over forhold ved bygningsinformasjonsmodellering – og særlig BIM – som tilsier regulering i kontraktsvilkår eller vedlegg, eller standardiseringsarbeid uten direkte tilknytning til kontraktsstandarder. 

Bestillerkompetanse BIM

Digital Eiendomsledelse og bestillerkompetanse for BIM

Hensikten med dette dokumentet er å gi råd og anbefalinger til hvilke egenskaper byggherren
skal etterspørre ved anskaffelse av BIM-modeller.