Seriøsitet

Bygge- og anleggsnæringen har betydelige utfordringer knyttet til arbeidsmarkedskriminalitet og useriøse aktører. EBA jobber derfor sammen med myndigheter, kunder og bedrifter for å bidra til en respektert næring med like konkurransevilkår.

Våre medlemmer opererer i et marked hvor oppgaveløsning, kommunikasjon og etterlevelse av lover og regler påvirker omdømmet til bransjen og den enkelte bedrift. Systematisk arbeid med etterlevelse reduserer risikoen for brudd på lover og regler. Vi ønsker å hjelpe våre medlemmer i dette arbeidet.

EBA skal bidra til dette gjennom:

  • Jobbe for å sikre like konkurransevilkår gjennom lovgivning, informasjon, konkurransegjennomføringsverktøy og kontroll
  • Påvirke medlemmene til å være gode rollemodeller som følger klare etiske retningslinjer. EBAs medlemmer skal følge lover og regler, EBAs etikkplakat og etterlevelsesprogram
  • Bidra til et godt omdømme gjennom informasjon og holdningsskapende arbeid. 

EBA har gitt ut en etikkplakat og en veileder om ansvar og etterlevelse av lover og regler. Foruten en sjekkliste for etterlevelse av lover og regler, inneholder veilederen en rekke etiske dilemmaer og forslag til varslingsrutiner.

Det er også utarbeidet en veileder for valg av seriøse bedrifter. Målsettingen er at bedriftene gjennom gode valg skal hindre at useriøse og kriminelle aktører kommer inn i kontraktskjedene. Veilederen består av en sjekkliste samt maler for tilbudsforespørsel, avklaringsmøte og spesielle kontraktsbestemmelser.

BNL og EBA har sammen med Difi, KS og Fellesforbundet utarbeidet et sett med omforente seriøsitetsbestemmelser som anbefales brukt i alle offentlige bygg- og anleggsanskaffelser. Bestemmelsene inneholder blant annet krav til lærlinger og faste ansatte. Nærmere beskrivelse og lenke til bestemmelsene finnes på anskaffelser.no. 

Sammen med Samarbeid Mot Svart Økonomi - SMSØ - har EBA lansert en film rettet mot offentlige oppdragsgivere.  

Samarbeid Mot Svart Økonomi

Sammen med Samarbeid Mot Svart Økonomi (SMSØ) har EBA lansert en film rettet mot offentlige oppdragsgivere.

Filmen er rettet mot offentlige oppdragsgivere og fokuserer på hvordan vi sammen kan arbeide med å bekjempe svart økonomi i bygge- og anleggsbransjen.

Ansatte EBA
  • Kari Sandberg
  • Administrerende direktør
Ansatte EBA
  • Øystein Seljeflot
  • Advokat