Asfalt

Asfalt er det eneste "faste" dekket som brukes på Norske veier. Det legges også hvert år betydelige volumer med asfalt på flyplassene i Norge. Lavtemperaturasfalt (LTA) er i ferd med å bli en betydelig del av asfaltproduksjonen. Målsetningen er at LTA skal bli den vanligste asfalttypen i 2030, og at 40-50% av asfalten skal være LTA i 2021.

EBA har et fagutvalg for asfaltfaget. Utvalget er et rådgivende organ for styret i EBA og skal være et forum for diskusjon og samordning av bransjens interesser innen fagfeltet asfalt. Utvalget skal utelukkende arbeide med tema som ikke er konkurransesensitive, og som bidrar til en positiv utvikling og omdømme for bransjen.

Utvalget skal:

 • Være høringsorgan for EBA i asfalt- og veidriftstekniske spørsmål og bidra til at foreningen blir en tydelig samarbeidspart for etater og organisasjoner.
 • Arbeide for å bedre kvaliteten på asfalt og veidrift gjennom dialog med byggherrer, bidrag til opplæring og initiering av FoU-prosjekter.
 • Benytte Asfaltfondets midler til å bidra til godt omdømme, seriøsitet, utvikling og informasjon om asfalt og asfaltbransjen.
 • Være engasjert i bransjens påvirkning av miljø og arbeide for gode og fremtidsrettede tekniske løsninger.
 • Representere bransjen i teknisk samarbeide med Standard Norge, SVV og tilsvarende.
 • Være bindeledd til Europa gjennom representasjon i styret i EAPA, deltagelse i EAPA Technical Committee og EAPA HES Committee.

Prioriterte saker

 • Lavtemperaturasfalt – videreføre arbeide for å øke andelen lavtemperaturasfalt
 • Utvikle bransjesamarbeid med SVV, særlig prioritere utviklingskontrakter med tildeling på CO2 utslipp og egenskapskrav/levetid.
 • Kompetanse, opplæring.
 • Carbon Footprint, videreføre registrering av energiforbruk/CO2-utslipp ved produksjon og utlegging av asfalt.
 • Påvirke og formidle arbeidet som utføres i EAPA.
 • Stine Haugen
 • Bærekraftsansvarlig bygg og anlegg. Fagansvarlig asfalt