Fjellsikring

Alle som ferdes ute i Norge på veiene, langs jernbaner, i boligfelter, i industriområder ja de fleste steder det har vært anleggsvirksomhet, ser behovet for og viktigheten av å sikre berget/fjellsidene mot ras og steinsprang.

Klimaendringer gjør at vi er enda mer utsatt for ras enn tidligere. Fjellsikring er framtidas fag, og det er viktig at kompetanse blir ivaretatt og utviklet innen Fjellsikrings faget.

EBA arbeider for å bedre rammebetingelsene for entreprenørene innen Fjellsikring. Fra høsten 2022 er det fordypning i Fjellsikringsfaget innen Fjell -og Bergverksfaget. Det vil gjøre det enklere å rekruttere til Fjellsikringsfaget, heve faglig standard og gjøre det enklere å stille krav til lærlinger i kontraktene.

EBA har et Fjellsikringsutvalg som gir premissene for EBA i faglige spørsmål og politiske spørsmål om Fjellsikring. Utvalget skal være et forum for diskusjon og samordning av bransjens interesser innen fagfeltet Fjellsikring. Utvalget skal utelukkende arbeide med tema som ikke er konkurransesensitive, og som bidrar til en positiv utvikling og omdømme for bransjen. Utvalget arbeider med rammebetingelsene for Fjellsikring, forbereder felles bransjeinnspill til bestillerne og deltar i bransjefora sammen med bestillerne.

Fjellsikringsutvalget i EBA vedtok 22.09.2022 Veileder for Fjellsikringsbransjen. Veilederen har følgende formål:

Veilederen er i hovedsak laget for virksomheter som har kompetanse og ønsker å drive med fjellsikringsarbeid. Og for å høyne det faglige nivået samt skape en bedre og sikrere arbeidsplass for fjellsikringsarbeidere. Men også som et verktøy for alle som skal legge oppdrag ut på anbud, det være seg Statens vegvesen, Nye veier, Bane Nor og NVE, kraftselskaper, Fylkeskommuner, kommuner, store hovedentreprenører og andre som på et eller annet vis skal leie inn fjellsikringfirmaer for å gjøre fjellsikring. Veilederen vil også være et verktøy for geologer, konsulenter eller andre som skal følge opp fjellsikringsarbeid ute i felten.

Veilederen gjelder iht. fastsatte retningslinjer utarbeidet i utvalget og iht. det til enhver tid gjeldende regelverk fastsatt av myndighetene.

Retningslinjer for:

  • HMS / KS / Opplæring / Kompetanse.
  • Maskiner og utstyr.
  • Økonomi / Etiske retningslinjer.

 

Veileder for Fjellsikringsbransjen

Vedtatt i utvalgsmøte i EBAs Fjellsikringsutvalg 22.9. 2022.

Veilederen er et samarbeid mellom EBA- Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg og MEF- Maskinentreprenørenes Forbund.