Ny veileder: klimagassreduksjon for formålsbygg

Bygg og anleggsbransjen står for 16% av Norges klimagassutslipp, og er en viktig del av løsningen på klimautfordringene.

Veileder for klimagassreduksjoner: Formålsbygg

Veilederen omhandler klimagassutslipp fra materialer, og er tilpasset formålsbygg.

Veilederen er utviklet av EBA i samarbeid med Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom.

Veilederen er fortsatt under utvikling - dette er første utkast.

Pilotprosjekter er veivisere, men det er i tillegg et stort behov for kunnskapsdeling,for gode løsninger og effektive tiltak som kan nå ut til den store bredden av prosjekter.

Denne veilederen presenterer noen tiltak som kan innpasses i alle prosjekter for å redusere
klimagassutslipp både under utbygging og gjennom byggets levetid.

Denne veilederen omhandler klimagassutslipp fra materialer, og er tilpasset formålsbygg.
Veilederen er basert på data for skolebygg og sykehjem i 2-3 etasjer, og beregninger av klimapotensiale og kostnadseffektivitet vil være mest korrekte for tilsvarende bygninger.  Hovedprinsippene er imidlertid overførbare til alle bygningstyper.

Formålet til veilederen er å peke på hva som bør prioriteres for å maksimere effekten av
klimatiltak i et byggeprosjekt, med utgangspunkt i kostnads- og utslippsberegninger for et
typisk bygg.

Veilederen vektlegger reelle klimagassreduksjoner uavhengig av beregningsstandard eller omfang. Noen tiltak vil derfor ikke være synlige i prosjektets klimagassregnskap, selv om de representerer en reell klimagevinst. Et eksempel er opptrekk og ombruk av spunt, som er et effektivt klimatiltak i mange sammenhenger, men der den beregningsmessige gevinsten tilfaller regnskapet til prosjektet som ombruker, ikke den som trekker opp spunten og leverer til ombruk.