§ 1 Formål

Foreningens navn er Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA). Foreningen er en bransjeforening tilknyttet Byggenæringens Landsforening (BNL).

Foreningens formål er:
a. 

EBA skal ivareta og fremme entreprenørenes felles bransjeinteresser og representere entreprenørene overfor andre institusjoner og organisasjoner, myndighetene og samfunnet forøvrig. 

b.

EBA skal arbeide for en nyskapende, bærekraftig og lønnsom bygg- og anleggsnæring.

c.

EBA skal synliggjøre næringens betydning for landets verdiskapning og utvikling.

d.

EBA skal arbeide for medlemmenes aktive satsning på høy faglig, miljømessig og etisk standard.

§ 2 Medlemmer

Som medlemmer kan tas opp bedrifter som utfører produksjon eller tilbyr tjenester innen bygge- og anleggsnæringen. For å kunne opptas som medlem skal bedriften ha drevet virksomhet i Norge de siste to år og ha arbeidsgiveransvar. En søknad om medlemskap kan avvises hvis styret finner at bedriften naturlig hører hjemme i en annen bransjeforening.

Hvis det foreligger et konsernforhold mellom flere bedrifter (jf aksjeloven og allmennaksjeloven § 1-3), skal medlemskapet omfatte alle bedriftene i konsernet.  Dersom konsernet består av bedrifter med forskjelligartede virksomheter, kan enkeltbedrifter i stedet stå som medlem av andre  bransjeforeninger og / eller landsforeninger i NHO der bedriften naturlig hører hjemme.

For bedrifter som kun består av ett selskap etter aksjeloven, skal medlemskapet omfatte hele bedriftens virksomhet.

Dersom bedriften driver forskjelligartede virksomheter, kan enkeltdeler av bedriftens virksomhet i stedet stå som medlem av andre bransjeforeninger og / eller landsforeninger i NHO der de naturlig hører hjemme.  Det forutsettes da at slik virksomhet er klart adskilt fra bedriftens øvrige virksomhet både organisatorisk og økonomisk. 

Styret avgjør, etter å ha innhentet uttalelse fra vedkommende regionforening, hvilke bedrifter som skal tas opp.  Det skal i denne sammenheng også avgjøres om bedrift i konsern eller enkeltdeler av bedriften skal kunne stå utenfor EBA som medlem av annen bransjeforening og / eller landsforening i NHO.

For å opptas må vedkommende bedrift sende skriftlig søknad til foreningen på fastsatt skjema.

Medlemmene er forpliktet til å stå tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), i henhold til NHOs til enhver tid gjeldende vedtekter.

I tillegg er medlemmene forpliktet til å stå tilsluttet den eller de regionforeninger bedriftens regionale virksomhet drives i. Bedriften bestemmer selv hvilken/hvilke regionforeninger de ønsker organisatorisk tilhørighet til, men den lokale kontingent (fast beløp og variabel kontingent)må uansett betales til den/de regionforeninger der de har omsetning. Ved omsetning i flere lokalområder fordeles omsetningen ut fra det faktiske volum i de enkelte områder.

Medlemmene er forpliktet til å overholde EBAs vedtekter, og avgjørelser truffet i henhold til vedtektene, herunder EBAs Etikkplakat. Medlemmene er videre forpliktet til å ha- og gjennomføre rutiner for etterlevelse for å sikre at gjeldende offentlig regelverk og EBAs Etikkplakat følges.

Holdninger og adferd som er i strid med EBAs vedtekter og avgjørelser truffet i henhold til vedtektene vil kunne medføre følgende:

 • Innkalling til møte med Etikkutvalget hvor saken gjennomgås og eventuell tiltaksplan etableres.
 • Etisk utvalg sender en rapport til hovedstyret i etterkant av møtet.

Styretkan beslutte å ekskludere medlemmer som ikke lenger oppfyller betingelsene for medlemskap, eller vesentlig misligholder sine medlemsforpliktelser.

§ 3 Kontingent

Den årlige faste kontingent vedtas av generalforsamlingen.

Etter beslutning av generalforsamlingen utlignes i tillegg en variabel kontingent etter en fallende skala, basert på årlig omsetning.
Bedrifter som er heleid i konsern skal for beregning  av den variable (omsetningsavhengige) kontingent/serviceavgift, behandles som èn bedrift. Aksjene til ansatte betraktes på samme måte som aksjene eiet av konsernet.  Hvilke bedrifter i konsernet som det skal betales kontingent for, er de bedrifter som er medlem i EBA, kfr. § 2, 2. ledd.

For bedrifter som kun består av ett selskap etter aksjeloven og der deler av virksomheten hører mer naturlig hjemme i andre bransjer og / eller landsforeninger i NHO, betaler bedriften kun kontingent for den del av virksomheten som har tilknytning til EBA.  Kfr. § 2, 3. ledd.

For nye medlemmer bestemmer styret deres andel i inneværende års utgifter, under hensyn til når opptagelse finner sted.

Medlemmene er pliktige til, innen 1. mai, å sende inn oppgave over omsetning m.v. i sist forløpne år. Hvis tilfredsstillende oppgave ikke er innsendt i rett tid, beregnes kontingenten skjønnsmessig. 

Avdrag på kontingent kan innkalles i første halvår. Styret fastsetter nærmere regler for utligningsgrunnlaget, herunder hvilken type omsetning som skal medregnes. Styret kan i spesielle tilfelle fravike ovenstående kontingentbestemmelser.

§ 4 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Digital gjennomføring av generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling er mulig/tillates ved pandemier og andre uforutsatte situasjoner og i normalsituasjoner der dette er hensiktsmessig, for eksempel ved bytte av styreleder/nestleder/styremedlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling sammenkalles når styret finner det påkrevet, eller når det forlanges av minst en fjerdedel av antall medlemmer.

Generalforsamlingen har den endelige avgjørelse i alle anliggender, og er beslutningsdyktig når minst 1/3 av medlemmene er representert. Medlemmene kan la seg representere ved andre medlemmer ved skriftlig fullmakt.

Er en generalforsamling ikke beslutningsdyktig, kan ny generalforsamling innkalles med minst 21 dagers varsel. Denne generalforsamling er beslutningsdyktig uten hensyn til hvor mange medlemmer som er representert.

Meddelelse om de saker som skal behandles på ordinær generalforsamling skal være sendt medlemmene 21 dager før den finner sted.

På den ordinære generalforsamling behandles følgende saker:

 • Årsberetning
 • Regnskap
 • Styrets orientering om virksomhet inneværende år, inklusive 1.
 • tertials regnskapstall
 • Føringer for budsjett for neste kalenderår, inkl. vedtagelse av
 • kontingent
 • Valg av styre og vararepresentanter
 • Valg av revisor
 • Valg av delegater til Byggenæringens Landsforening samt forslag til kandidater fra
 • EBA overfor BNL's valgkomite til styremedlemmer i BNL. EBAs styreleder skal
 • være en av disse kandidatene
 • Valg av valgkomite
 • Eventuelt

Mulige andre saker som ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtak, må være skriftlig anmeldt til styret senest 2 måneder før generalforsamlingen.

På generalforsamlingen har medlemmene rett til å stemme etter følgende regler:

Totalt antall ansatte i entreprenørvirksomheten tilsvarer følgende antall stemmer:

Fra 0 Til og med  50 1 stemme
  51   150 2 stemmer
  151   250 3 stemmer
  251   375 4 stemmer
  376   500 5 stemmer
  501   650 6 stemmer
  651   800 7 stemmer
  801   100 8 stemmer
  1001   1300 9 stemmer

Deretter 1 stemme pr. 400 ansatte. Alle medlemmer har minst en stemme.

 Ved fastsettelse av totalt antall ansatte i entreprenørvirksomheten legges til grunn oppgave fra Næringslivets Hovedorganisasjon over gjennomsnittlig totalt antall ansatte i entreprenør-virksomheten året før. Hvis denne ikke kan skaffes tidsnok, legges oppgave for foregående år til grunn. For nye medlemmer legges opplysningene i innmeldingsskjemaet til grunn.

Hvert medlem har rett til å møte på generalforsamlingen med minst en representant pluss halvparten av medlemmets stemmetall utover en rundet opp til nærmeste hele tall. Alle beslutninger på en generalforsamling, bortsett fra de som er nevnt i §11 fattes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet foretas ny avstemning. Ved eventuell ny stemmelikhet foretas loddtrekning.

Det føres protokoll over generalforsamlinger.

§ 5 Styret

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg ledes av et styre bestående av minst 13 medlemmer, valgt av generalforsamlingen for ett år ad gangen. Sammensetningen av styret skal sikre hver regionforening en plass, foruten at det skal tas hensyn til representasjon for de enkelte fag, samt fra såvel større, mellomstore som mindre bedrifter. Styrets medlemmer må være tilknyttet ledelsen av bedrifter som er medlemmer. Styreleder og nestleder velges særskilt. Gjenvalg i samme funksjon kan finne sted inntil tre ganger. For styret velges minst 2 vararepresentanter, likeledes av generalforsamlingen.

Det er styreleder fra regionforeningen som har krav på plass. For de fagmiljøene EBA ønsker representert i styret er det til enhver tid valgte styreleder som har plass i EBAs styre.

Det er til enhver tid valgte nestleder i styret til hver regionforening som er vara til regionforeningens representant.

Styret bestemmer selv sin forretningsorden. I særlig grad skal styret ta for seg policymessige spørsmål av betydning for medlemmene i deres daglige virksomhet. Styret foretar dessuten etter behov oppnevning av arbeidskomiteer. Styret vedtar foreningens budsjett basert på kontingentvedtak og budsjettføringer gitt av generalforsamlingen.

Styret oppnevner medlemmer og leder av Etisk utvalg.

Styret fungerer som klageinstans for avgjørelser truffet av Etisk utvalg i samsvar med saksbehandlingsregler vedtatt av generalforsamling.

Styret skal møtes minst to ganger pr år. Det er beslutningsdyktig når minst halvparten av dets medlemmer er til stede. I styremøter har hvert av medlemmene 1 stemme. Ved stemmelikhet gjør styreleders stemme utslaget.

Det tillegges styret å ansatte adm.direktør. Likeledes tillegges det styret å fastsette oppgaver og fullmakter for adm.direktør.

Adm. direktør har møterett, møteplikt og talerett i styret.

Det påhviler styret å lede virksomheten i den retning som angis av generalforsamlingen. Hvis det forekommer ting som styret selv ikke finner å kunne ta ansvaret for, skal det enten sammenkalle ekstraordinær generalforsamling, eller skriftlig utbe seg de enkelte medlemmers uttalelse.

Hvis det er utsendt forslag til avstemning, avgjøres saken ved alminnelig flertall etter stemmerettsreglene i § 4.

Styret skal forelegge for generalforsamlingen de saker som er nevnt i § 4.

Det føres protokoll over styrets møter som undertegnes av samtlige styremedlemmer.

§ 6 Regionforeninger

Etter vedtak av generalforsamlingen kan det dannes regionforeninger med egne styrer.

Regionforeningens geografiske utstrekning og navn bestemmes av generalforsamlingen.

Medlemsbedriftene innenfor vedkommende geografiske område utgjør regionforeningen av Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg.

REgionforeningen skal særlig arbeide for:

å realisere Entreprenørforeningen - Bygg og Anleggs formål og arbeidsoppgaver innen regionforeningens område, å ivareta medlemsbedriftenes og Entreprenørforeningen - Bygg og Anleggs øvrige interesser i området,
å virke som opinionsdanner gjennom deltakelse i den lokale debatt, o.l.,
å utvikle en effektiv og god nærkontakt samt service og rådgivning overfor medlemmene.
Regionforeningenes vedtekter skal være likelydende og fastsettes av styret i Entreprenørforeningen - bygg og anlegg.

Regionforeningenes arbeid ledes av et styre valgt av medlemmene innen respektive geografiske områder. Styret ansetter, eventuelt engasjerer administrativ leder for regionforeningene.

Regionforeningene plikter å rette seg etter NHOs og BNLs beslutninger på det tariffmessige området. Regionforeningene må følge de policymessige beslutninger som er truffet av styret i EBA og ellers utøve sin virksomhet i samarbeid og forståelse med administrasjonen i EBA.

§ 7 Forholdet til Næringslivets hovedorganisasjon og til Byggenæringens Landsforening

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg inngår som bransjeforening i Byggenæringens Landsforening i henhold til denne forenings lovbestemmelser og er gjennom denne også tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon. Den danner mellomleddet mellom sine medlemmer og Byggenæringens Landsforening, og har som sådant å ekspedere alle henvendelser til og fra denne.

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg og dens medlemmer forplikter seg til å overholde de lover som til enhver tid gjelder for Næringslivets Hovedorganisasjon og for Byggenæringens Landsforening.

§ 8 Forholdet til arbeidstakerorganisasjoner

Det er ikke tillatt for medlemmene på egen hånd å oppta forhandlinger eller avslutte overenskomster med arbeidstakernes organisasjoner i spørsmål som inngår under tariffavtaler, uten å ha innhentet samtykke fra Byggenæringens Landsforening. Det påhviler i så fall medlemmene å føre protokoll over de forhandlinger de med Byggenæringens Landsforenings tillatelse fører med de stedlige arbeidstakerforeninger, og straks innsende avskrift av protokollen

§ 9 Uttreden

Uttreden kan ikke skje så lenge vedkommende er medlem av Næringslivets Hovedorgani-sasjon, med mindre NHOs hovedstyre samtykker. For uttreden gjelder for øvrig de samme regler som til enhver tid er gjeldende for uttreden av Næringslivets Hovedorganisasjon.

Medlem som er omfattet av en overenskomst der NHO eller Byggenæringens Landsforening er part, kan ikke tre ut før den inngåtte overenskomst er utløpt, med mindre skriftlig utmelding forelå før overenskomsten ble inngått.

Medlemmer som uttrer av Næringslivets Hovedorganisasjon, betraktes som samtidig uttrådt av Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg.

§ 10 Vedtektsendring

Endringer av disse vedtekter må foretas i generalforsamling. Til slik beslutning kreves minst 3/4 av de stemmer som er representert på generalforsamlingen, og disse må utgjøre minst 1/3 av medlemmenes samlede stemmetall

§ 11 Oppløsning

Forslag om oppløsning må være innkommet til styret senest 2 måneder før generalforsamling, og refereres på denne.

Gyldig beslutning kan først fattes i generalforsamling som finner sted minst 3 måneder etter.

Beslutningen krever 3/4 flertall av de stemmer som er representert. Dette flertall må utgjøre minst 1/3 av medlemmenes samlede stemmetall.

I forbindelse med beslutning om oppløsning, bestemmer generalforsamlingen hvordan det skal forholdes med midler og arkiv.