Kompetansepolitikk

EBA skal ivareta medlemsbedriftenes interesser ved å påvirke utvikling av innhold i både offentlige og private utdanningstilbud slik at disse i størst mulig grad er i overensstemmelse med medlemmenes interesser og behov.

EBA skal ivareta medlemsbedriftenes interesser ved å påvirke utvikling av innhold i både offentlige og private utdanningstilbud slik at disse i størst mulig grad er i overensstemmelse med medlemmenes interesser og behov. EBAs medlemsbedrifter har målsetting om å ha tilstrekkelig tilgang på kvalifisert arbeidskraft fra alle utdanningsnivåer innenfor EBAs virkeområder.

Hvert år trenger bygge- og anleggsnæringen 8500 nye fagarbeidere og 1 500 ingeniører og fagteknikere. Frem mot 2025 er det et underskudd på arbeidskraft fra videregående skole innen bygg og anlegg på rundt 30 000.

I dag dekkes mindre enn halvparten av behovet for ny arbeidskraft i næringen gjennom videregående opplæring. Kun halvparten av de ca. 4000 som hvert år søker seg til Vg1 Bygg- og anleggsteknikk gjennomfører med fag- eller svennebrev. Samtidig er det mangel på ingeniører, til tross for økt søkning til ingeniør- og sivilingeniørutdanningene. Økt rekruttering og bedre gjennomføring i skole vil være avgjørende for å skaffe nok fagarbeidere i årene fremover

Prosjektene står i kø for bygge- og anleggsnæringen i årene som kommer. Skal vi klare å møte den økte etterspørselen, vil norske entreprenører være avhengig av en solid og stor grunnstamme av egne fagarbeidere, lærlinger, fagteknikere, ingeniører og sivilingeniører.

Næringen tar selv et stort ansvar for å få dette til. Et flertall av EBAs medlemsbedrifter tar inn lærlinger, og blir gjennom dette en del av utdanningssystemet. Konkurransen om kontrakter innen både bygg og anlegg blir stadig tøffere. EBA mener det offentlige må stille krav til inntak av lærlinger for å få tildelt større offentlige kontrakter, gjennom bruk av lærlingeklausuler. Bedriftene må da ha lærlinger på bygge- eller anleggsplassen kontrakten gjelder for. EBA jobber kontinuerlig med lærlingeklausuler – blant annet sammen med NHO.

EBA er med på å forme fremtidens utdanning innen bygg og anlegg. I dag deltar vi på mange arenaer der beslutningene tas, internt i NHO-fellesskapet, og eksternt i dialog med faglige råd og utvalg. Gjennom tett dialog med kommuner og fylkeskommuner informerer EBA om mulighetene innen bygg og anlegg, slik at elevene får best mulig forutsetninger for å gjøre et riktig valg. Målet med EBAs store engasjement for fag- og yrkesopplæringen er en fagutdanning tilpasset arbeidslivets behov, samt økt gjennomføring i utdanningene.

Byggopp er en landsdekkende kjede bestående av 10 opplæringskontor innen bygg- og anleggsteknikk, som er tilknyttet EBA. Disse kontorene er en viktig brikke  i arbeidet med å rekruttere flere ungdommer til bygge- og anleggsnæringen.

Gjennom BNLs politiske arbeid har EBA bidratt til stort politisk gjennomslag, slik at fagutdanningen i årene fremover i langt større grad vil konsentrere seg om lærefag. Dette vil gi bedre gjennomføring og mer fornøyde og motiverte elever og lærlinger.

 EBA mener at:

  • Det offentlige må stille krav til inntak av lærlinger for å få tildelt større kontrakter, gjennom bruk av lærlingeklausuler
  • Økt rekruttering og bedre gjennomføring i skole vil være avgjørende for å skaffe nok fagarbeidere i årene fremover
  • Det bør innføres kvalifikasjonskrav og formelle krav til kompetanse for å jobbe i bygge- og anleggsnæringen
  • Flere høyskoler skal tilby deltidsstudier og Y-veien