Nasjonal transportplan (NTP) 2025-2036

Etterlengtet fokus på vedlikehold og fornyelse, men betydelige kutt i større prosjekter

Nasjonal transportplan for neste periode har et prisverdig fokus på drift og vedlikehold, men 1 milliard i året til fylkevegene når behovet er betydelig større, monner lite for å ta igjen det store etterslepet.

– NTP kommer med flere lovnader som svarer ut det EBA har snakket om i flere år. Vi applauderer regjeringen for den store satsingen som har kommet, både på jernbanen og på vedlikehold av fylkesveier, men vi etterlyser fortsatt forutsigbarhet for entreprenørene rundt de store prosjektene som er lagt til andre periode, sier Gina Marie Qvale, leder for anlegg og infrastruktur i EBA.

Nasjonal transportplan legger viktige føringer for de tolv neste årene og er med på å skape forutsigbarhet for alle som skal jobbe med utbygging av samferdselsprosjekter i Norge. EBA har i mange år snakket om at vi skal ta vare på det vi har og bygge nytt der vi må. Det fokuserer også regjeringen på planen som ble lagt frem i dag.  

Drift, vedlikehold og fornyelse troner øverst på agendaen

EBA er positive til at det bevilges 16 milliarder til fylkesveiene, men disse midlene burde vært øremerket for å garantere at det brukes på sårt tiltrengt oppgradering av fylkesveinettet.

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesvei har blitt betydelig mer omfattende fra størrelsesorden 45-75 milliarder kroner i 2013 til 85– 95 milliarder kroner i 2022, altså en dobling målt i løpende priser.

205 milliarder til drift, vedlikehold og fornying av jernbaneprosjekter er et viktig løft og et steg i riktig retning for et tryggere, raskere og mer punktlig jernbanetilbud. Likevel er ikke dette i nærheten av å dekke behovet vi ser i dag og som EBA har ropt varsku om i lang tid.

– ­ Samferdselsminister Jan Ivar Nygård sier i pressekonferansen at vi skal " Snu utviklingen på vedlikehold av vei og bane". Midlene som foreslås i NTP vil være et viktig bidrag til å bremse utviklingen, men skal vi få gjort noe reelt med etterslepet må det betydelig større summer til, fortsetter Qvale.

Når drift og vedlikehold løftes frem i NTP kan dette være et viktig tegn på en dreining i regjeringens fokus. EBA håper at dette gjenspeiles også når statsbudsjettet for 2025 skal legges frem i høst.

Jernbaneprosjekter i horisonten

Planen som ble lagt frem i dag lover store bevilgninger til enkelte jernbaneprosjekter. EBA har lenge etterlyst igangsettelse av Arna-Stanghelle prosjektet, nå legges det midler på bordet.

Samtidig ser vi at flere av de andre store prosjektene legges til andre periode av planen, det følger dermed en stor usikkerhet for både entreprenører og andre aktører.

– Det er bare litt over tre år siden forrige NTP ble lagt frem, da med Ringeriksbanen på blokka, nå er prosjektet tatt ut. En slik start og stopp av prosjekter med kostbare utredninger skaper stor uforutsigbarhet for entreprenørene og gjør det lite attraktivt å involvere seg. I tillegg blir det en stor kostnad for samfunnet, sier Qvale.

Utslippsfrie anleggsplasser – ta i bruk løsningene som allerede er på plass

I NTP foreslår regjeringen å " videreføre tilskuddsordningen til pilotprosjekter for utslippsfrie anleggsplasser til 2027". Bygg- og anleggsnæringen har kunnskapen som skal til og næringen er forberedte på at dette blir standarden, heller før en senere.

– EBA er positive til at prosjektet videreføres, men nå bør dette være standard og ikke lenger være pilot. Bransjen vil og kan, da må myndighetene følge opp med krav, avslutter Qvale.

Det finnes allerede gode verktøy, klimagassregnskap og digitale løsninger på anleggsprosjekter som bidrar både til effektivisering og til lavere utslipp. Skal vi få mer for pengene og kutte i utslippene må vi ta i bruk innovasjon og digitale løsninger. Vi må skalere opp og øke tempoet med å jobbe mer med datadrevet vedlikehold og sensorteknologi. 

  • Gina Marie Qvale
  • Faglig leder anlegg og infrastruktur
  • gmq@eba.no