Enighet i regjeringen - opplæringskontorene fortsatt part i lærekontraktene

Foto: Arve Brekkhus/Byggeindustrien

Høringsrunden nylig ga gjennomslag for organisasjons- fellesskapet

Tirsdag 25. mars ble det kjent at regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet er enige om å sørge for at opplæringskontorene fortsatt skal være part i lærekontrakt selv om de reguleres som samarbeidsorgan.  Dette er et viktig gjennomslag for organisasjonsfelleskapet og en seier for samarbeidet som har vært ført i høringsprosessen. NHO, BNL, EBA og LO har sammen frontet budskapet om at opplæringskontorene har en vesentlig rolle i å sikre rammene rundt lærlingen, noe som igjen er avgjørende for å sikre rekruttering og kompetanse til Norges største fastlandsnæring.

– Det er av stor betydning for fag- og yrkesopplæringen totalt sett at regjeringen i dag slår fast at opplæringskontorene fortsatt kan være part i lærekontrakten. Sammen med NHO, BNL og LO har vi fått et entydig gjennomslag i det viktige arbeidet med å sikre opplæringskontorenes rolle i ny opplæringslov. Vi legger samtidig til grunn at læretilskuddet fortsatt gis til opplæringskontoret der lærebedriften er medlem av et opplæringskontor, sier kompetansesjef i EBA Thomas Norland.

Han mener det har vært en god høringsrunde der viktige parter har kommet til orde og blitt tatt på alvor.

– Dette viser med all tydelighet at demokratiet fungerer i praksis. Vi har blitt hørt på samtlige punkter og vil gjerne rose regjeringspartiene for deres enighet om dette. Vi har på kort tid møtt kloke politikere fra flere partier i denne saken, og håper flertallet sikres når dette endelig behandles av Stortinget i juni. At opplæringskontorene fortsatt er en del av lærekontrakten trygger rammene rundt lærlingen, noe vi har vært veldig opptatt av. Det er i dag i alle fall 20.000 bedrifter og 40.000 lærlinger som er aktivt med i opplæringskontor landet rundt. De er med på å sikre rekrutteringen til Norges største fastlands- og distriktsnæring. Nå vil vi jobbe for å sikre både lovtekst og tilskudd frem mot Stortingsbehandlingen i juni.