Ny veileder: klimagassreduksjon for boligblokker

Bygg og anleggsbransjen står for 16% av Norges klimagassutslipp, og er en viktig del av løsningen på klimautfordringene.

Veileder for klimagassreduksjoner for boligblokker

Veilederen omhandler klimagassutslipp fra materialer, og er tilpasset boligblokker

Veilederen er utviklet av EBA i samarbeid med Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom.

Denne veilederen presenterer noen tiltak som kan innpasses i alle prosjekter for å redusere klimagassutslipp både under utbygging og gjennom byggets levetid.

Veilederen omhandler klimagassutslipp fra materialer, og er tilpasset leilighetsbygg.
Beregninger av klimapotensialet og kostnadseffektiviteten til ulike tiltak er spesifikke for denne
bygningstypen. Hovedprinsippene er overførbare til alle bygningstyper, men prioriteringen av
tiltak vil kunne være annerledes.

Formålet til veilederen er å påpeke hva som bør prioriteres for å maksimere effekten av
klimatiltak i et byggeprosjekt, med utgangspunkt i kostnads- og utslippsberegninger for et
typisk bygg. Veilederen vektlegger reelle klimagassreduksjoner uavhengig av beregningsstandard.
Noen tiltak vil derfor ikke være synlige i prosjektets klimagassregnskap, selv om de representerer
en reell klimagevinst. Et eksempel er opptrekk og ombruk av spunt, som er et effektivt klimatiltak
i mange sammenhenger, men der den beregningsmessige gevinsten tilfaller regnskapet til
prosjektet som ombruker, ikke den som trekker opp spunten og leverer til ombruk.