Høyesterett avsa nylig dom med stor praktisk betydning for bransjen

Høyesterett avsa nylig dom med stor praktisk betydning for bransjen

Mandag avsa Høyesterett dom i en prinsipielt viktig sak rundt søksmålsfrist i entreprisekontrakter.

Dommen omhandler spørsmålet om hva som er fristen for å innlevere stevning til tingretten etter at en sak er innstilt i forliksrådet. Etter flere nyere underrettsavgjørelser har det vært uklart om det gjelder en frist på 12 måneder eller 3 måneder på å innlevere stevning for å ha den fristavbrytende virkningen av forliksklagen i behold.   Lagmannsretten har i flere saker kommet til at stevning må tas ut innen 3 måneder etter at saken er innstilt fra Forliksrådet. Praksis har tidligere vært at fristen for å ta ut stevning er 12 måneder.  

KF Entreprenør AS påanket lagmannsrettsdommen til Høyesterett og EBA erklærte partshjelp i saken, med bakgrunn i at lagmannsrettens dom innebar en feil forståelse av standardkontraktene og at 3 måneder var uheldig fordi man da måtte ta ut stevning før sluttoppgjørsforhandlingene var ferdige.

EBA er godt fornøyd med at Høyesterett har avsagt en dom der fristen for å innlevere stevning er 12 måneder etter saken er innstilt i Forliksrådet.  Høyesterett refererer og legger vekt på bransjens syn.  Dommen innebærer en viktig avklaring som gir EBAs medlemsbedrifter og deres advokater forutberegnelighet. Det vil forhindre at søksmål ikke må tas ut i utide og at man får en forsvarlig tid til forberedelse av stevningen.