På oppdrag for Jernbanedirektoratet, Konnekt, Spekter og Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) har Samfunnsøkonomisk analyse AS (SØA) utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om fagarbeidere i jernbane-sektoren.

Målet med prosjektet har vært å utarbeide et kunnskapsgrunnlag som dokumenterer relevante forhold om tilførselen av fagutdannede fra utdanningssystemet, fakta om fagarbeiderne som jobber i sektoren i dag og forventet utvikling knyttet til behovet for fagarbeidere i sektoren framover.

I analysen retter vi oppmerksomheten særlig mot personer med fagbrev som bane-, signal- eller energimontør. Vi bruker statistikk for å dokumentere tilførsel av fagarbeidere fra utdanningssystemet og kjennetegn ved de tre gruppene fagarbeidere i arbeidsmarkedet. Videre har vi gjennomført intervjuer med åtte aktører i sektoren, for å kartlegge hvordan de opplever dagens situasjon og deres vurdering av behovet for fagarbeidere framover. 

Virksomhetene i jernbanesektoren har stort behov for fagarbeidere for å opprettholde effektivitet og kvalitet i produksjonen. I tillegg stilles det en rekke formelle krav til arbeidstakernes kompetanse i offentlige kontrakter om bygging, drift og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen.

De siste årene har flere virksomheter i sektoren gitt uttrykk for underdekning av fagarbeidere innen banemontør-, signalmontør- og energimontørfagene, sett opp mot etterspørselen i arbeidsmarkedet.

Jernbanedirektoratet og Konnekt har, i samarbeid med Spekter og Entreprenørforeningen – Bygg og anlegg (EBA), engasjert SØA for å dokumentere faktiske forhold rundt fagarbeidere i jernbanen generelt, og de tre faggruppene spesielt.

Analyse-spørsmålene i prosjektet er knyttet til:

▪ Tilførsel av fagarbeidere til jernbanesektoren gjennom fagutdanningene og lærebedrifter.
▪ Kartlegging av kjennetegn ved arbeidstakere med fagbrev i jernbanesektoren.
▪ Analyse av forventet avgang fra alderspensjon og avhopp til andre yrker og næringer.

Fagarbeidere i jernbanesektoren

Virksomhetene i jernbanesektoren har stort behov for fagarbeidere for å opprettholde effektivitet og kvalitet i produksjonen.

Utarbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse AS (SØA) på vegne av Jernbanedirektoratet, Konnekt, Spekter og Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA)

Ansatte EBA
  • Thomas Norland
  • Kompetansesjef, leder Kompetanseavdelingen