Dette gjorde EBA under Arendalsuka 2023

Administrerende direktør i EBA, Heikki Eidsvoll Holmås og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: EBA

Arendalsuka er over for denne gang og det har vært en travel uke der EBA har snakket entreprenørenes sak i en rekke spennende debatter og paneler. I tillegg har mange av medlemsbedriftene markert seg godt.

Bygg Arena Arendal, der EBA er en av flere partnere, åpnet med frokostseminar der vi tok en "tidsreise" frem til et 2030 der næringen hadde oppnådd alle klimamålene. Heikki Eidsvoll Holmås ledet debatten mellom Mathilde Tybring-Gjedde, Espen Barth Eide og Une Bastholm der de diskuterte de viktigste virkemidlene som var tatt i bruk på veien. Tydelige og ambisiøse krav fulgt opp av tilskuddsordninger og andre virkemidler ble trukket frem som det aller viktigste grepet for å nå målet.

Christine Holtan Bøgh ledet panelet om den nye Stortingsmeldingen på klimatilpasning der Liv Kari Eskeland fra Høyre, Berit Time fra SINTEF Community, Grethe Bergly fra Multiconsult, Turid Grotmoll fra Fremtind, Hugo Kind fra Stavanger kommune og Truls Inderberg fra Norconsult drøftet om meldingen gir oss det vi trenger i et stadig mer risikoutsatt samfunn.   Heikki ledet også panelet: "Kan kraftproduserende bygg løse mye av kraftkrisen", med spennende innlegg om hvordan vi kan dra enda bedre nytte av solceller og ny teknologi.

Sammen med Skanska og SINTEF presenterte EBA en rapport som viser energisparepotensialet i bygg, kostnader ved ulike tiltak og forslag til politiske virkemidler som må til for å  bygge kraftverk fremfor kraftsluk.

Vedlikehold på agendaen

EBA var selv medarrangør for debatten: "Har toget gått? Make vedlikehold great again" der jernbanevedlikehold stod på agendaen. Statsråd Jon-Ivar Nygård var til stede og fortalte at vedlikehold blir en viktig del av ny Nasjonal Transportplan som kommer i 2024. regjeringens budskap var at vi skal ta bedre vare på det vi har. Heikki Eidsvoll Holmås ledet diskusjonen. Sverre Kjenne i Bane NOR innledet om hva det er Sveits får til i sitt vedlikeholdsarbeid som ikke vi får til i Norge. Ronny Aukrust fra pendlerforeningen delte sine erfaringer med dårlig punktlighet på togstrekningene i Østlandsområdet. Deretter ble det paneldebatt mellom statsråden, Aukrust, Bjørne Grimsrud fra Transportøkonomisk institutt (Norwegian Centre for Transport Research) og Martin Olsen fra NRC Group Norge.

Fylkesveinettet og et stadig økende vedlikeholdsetterslep fikk også sitt eget arrangement, der Rådgivende ingeniørers forening (RIF) og Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) presenterte en fersk rapport om tilstanden på fylkesveinettet.  Direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i EBA, Christine Holtan Bøgh, stod på scenen sammen med Grethe Aspelund fra NCC Industry og Helge Eide fra KS. Hun var tydelig på at entreprenørene er klare til å ta tak i vedlikeholdsbehovet, men at det trengs både forutsigbarhet, politisk vilje, penger samt oversiktlige kontraktsområder og bedre samordning nasjonalt og lokalt. Tidlig involvering av entreprenør, markedsdialog og krav til miljø og kvalitet i tillegg til pris var også sentrale budskap. Vedlikeholdet må prioriteres høyt i nasjonale budsjetter og med øremerkede midler er det mulig å gjøre mye for å ruste opp fylkesveinettet.

I tillegg har EBA bistått med innlegg og innspill til en rekke andre arrangementer og sett flere medlemmer vise frem hva de får til og bidra i arbeidet med å bygge kunnskap om næringen.

Se alle innleggene fra Bygg Arena Arendal på bygg.no her.