Siste nytt om innleie

Foto: Lexberg

12. desember ble det vedtatt følgende lovendringer i forbindelse med innleie:

  • Adgangen til innleie fra bemanningsforetak ved arbeid av midlertidig karakter oppheves. For bedrifter som ikke er bundet av tariffavtale (med fagforening med innstillingsrett) vil det i praksis kun være adgang til å leie inn fra bemanningsforetak i vikariattilfellene.
  • Innleides rett til fast ansettelse hos innleier utvides: Retten til fast ansettelse skal inntre etter tre års sammenhengende ansettelse og skal også gjelde ved avtalebasert innleie.
  • Ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven skal tydeliggjøre grensen mellom innleie og entreprise. Departementet skal i samråd med partene utarbeide en praktisk og juridisk veileder for bruk av innleie og entreprise.

Ikrafttredelsestidspunkt og overgangsordninger:

I forbindelse med lovbehandlingen uttalte flertallet i komiteen at de:

"mener ikrafttredelsestidspunktet for lovendringene skal være 1. april 2023",  …

Det utformes overgangsordninger på tre måneder for inngåtte kontrakter for inn- og utleie av arbeidsfolk fra bemanningsforetak."

I tillegg skal det fastsettes et forbud mot innleie fra bemanningsforetak for bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo-regionen. Forbudet skal fastsettes gjennom forskrift. BNL vil komme tilbake med mer informasjon så snart forskriften foreligger.

For mer informasjon om lovendringene om innleie, sjekk ut NHOs webinar om nye innleieregler og forslag til utvidet arbeidsgiveransvar i konsern fra 6.12.22