Strakstiltak for entreprenørbedrifter: Anlegg

1. Innfør et miljøledelsessystem på selskapsnivå som Miljøfyrtårn, ISO 14001 eller tilsvarende

Hvorfor?
Stadig flere kunder forventer at selskap kan dokumentere systematisk miljøarbeid. Vi anbefaler entreprenørbedrifter å innføre et system for miljøledelse som sikrer at selskapet har klart definerte miljømål og en systematikk for å etterprøve og stadig forbedre disse målene. Hvis du i tillegg sertifiserer deg, blir det enklere å dokumentere miljøarbeidet.

Hvordan?
Miljøledelsessystemet bør være tredjepartssertifisert for å være troverdig utad. En jevnlig gjennomgang av eksternt fagmiljø kan gi en nyttig påminnelse om å følge opp egne ambisjoner. 

ISO 14001, EMAS eller Miljøfyrtårn er etablerte miljøledelsessertifiseringer i markedet. Det viktigste er imidlertid å bygge en intern kultur for å følge opp egne miljømål. Det er viktig med gode forberedelser og at man er innforstått med hva en slik prosess innebærer. Vent med oppstart til eiere og ledelse er motivert, og er villige til å sette av nødvendig tid og ressurser. Det forestående arbeidet må være forankret i hele bedriften. Få flere tips ved å lese «Miljøsertifisering av eiendomsselskaper» som også er relevant for entreprenørbedrifter. 

2. Definer miljøambisjoner i tidlig fase i alle prosjekter

 

Hvorfor:

Ambisjonsnivå for bærekraft bør defineres i tidligfase for å sikre at alle i prosjektet jobber mot et omforent mål og for å sikre god balansering av ulike kvaliteter. Ambisjonsnivået innenfor ulike bærekraftaspekter bør følge selskapets bærekraftstrategi.

Hvordan:

 • Veikart for grønn anleggssektor er et verktøy som skal være med å lede sektoren gjennom en grønn omstilling for å nå klima- og miljømål på kort og lang sikt. Veikartet kan brukes som inspirasjon for å sette mål og riktig ambisjonsnivå i tidlig fase. 

Det anbefales å benytte en sertifiseringsordning som for eksempel

Breeam Infrastructure/ CEEQUAL for å operasjonalisere ambisjonsnivået.

3. Reduser klimagassutslipp fra materialbruk

Bruk EPD-er (Environmental Product Declaration) aktivt for å velge de mest klimavennlige materialene. Start med de største driverne i ditt prosjekt, som ofte er betong, stål, asfalt, pukk og grus.

Innhent EPDer fra leverandører eller fra EPD Norge sine nettsider og sammenlign utslipp fra de ulike leverandørene. Ofte er det mulig å redusere klimagassbelastningen kun ved å velge en annen produsent, mens det i enkelte tilfeller er størst reduksjon ved å endre produkt eller metode. 

4. Vurder bruk av utslippsfrie og fossilfrie maskiner og utstyr på anleggsplassen i samråd med byggherre

 

Vi legger Miljødirektoratets definisjon av utslipps- og fossilfrie anleggsplasser til grunn.

Utslippsfri anleggsplass:

 • Ingen utslipp av CO2 og helseskadelige stoffer som NOx og partikler fra energibruk på byggeplassen.
 • Kjøretøy og maskiner er elektriske eller hydrogendrevne.
 • Byggvarme og -tørk bruker fjernvarme eller elektrisitet.

Fossilfri anleggsplass:

 • Det er ingen utslipp av fossil CO2 på byggeplassen.
 • Kjøretøy og maskiner går på biodrivstoff, strøm eller hydrogen.
 • Byggvarme og -tørk bruker fjernvarme, elektrisitet eller bioenergi.

Hvorfor etterspørre utslippsfrie anleggsplasser?

Utslipp i anleggsfasen er lav sammenlignet med de totale utslippene i anleggets livsløp. Det er likevel viktig å redusere denne typen utslipp siden reduksjonen er umiddelbar. Utslippene fra bygg- og anleggsplassene i Oslo alene er på ca. 200 000 tonn CO2-ekvivalenter (2018-tall). Fra 2022 ble det forbud mot å bruke mineralolje til byggvarme og -tørk.

Hvordan gå frem for å sikre lavere utslipp i anleggsfasen?

 • Sett mål om utslippsreduksjon i anleggsfasen tidlig i prosjektet. Ha det med i beskrivelsene som omhandler prosjektets miljøambisjon.
 • Lag en plan for reduksjon av utslipp i anleggsfasen. Det kan for eksempel være plan for logistikk, reduksjon av tomgangskjøring og bruk av utslippsfrie maskiner.
 • Etterspør utslippsfri eller fossilfri anleggsplass fra underentreprenører og leverandører. Vær tydelig i og tidlig med din bestilling. Vær bevisst om du etterspør eller krever – og hvor du setter systemgrensen.
 • Få tips til hvordan du kan stille krav til underentreprenører ved å lese veilederen «Veileder utslippsfrie bygge- og anleggsplasser». Krav fra byggherre kan også videreformidles.

Grønn Bygg Allianse har bidratt til erfaringsdeling fra to entreprenører. innen utslippsfrie og fossilfrie bygg- og anleggsplasser fra blant annet Veidekke. Les gjerne deres erfaringer for tips og råd.

Vær også oppmerksom på at et suksesskriterium er å planlegge med tilstrekkelig byggestrøm. Enova gir økonomisk støtte til innkjøp av anleggsmaskiner som går på elektrisitet, hydrogen eller biogass. I Oslo har Bymiljøetaten gjort seg opp erfaringer med bruk av elektriske anleggsmaskiner, og de deler sine erfaringer her.

Mer nyttig informasjon finnes blant annet hos Sintef og Miljødirektoratet:

5. Sett mål på avfall, om- og gjenbruk

Avfallstrømmer fra et anleggsprosjekt kan være gode ressurser for andre. Gjennomfør en kartlegging av forventede avfallstrømmer fra planlagt prosjekt og vurder muligheten for ombruk på eget eller andre prosjekter. Kan masser eller konstruksjonselementer fra prosjektet gjenbrukes? I mange tilfeller kan også endringer i planlagt konstruksjon / trasevalg mm. i stor grad redusere behov for massehåndtering – eller gi mer fordelaktige betingelser med tanke på muligheter (se også punkt 7)

For avfall som ikke kan ombrukes, fokuser på en god avfallslogistikk med kildesorteringsstasjoner,- og sett et ambisiøst mål for kildesortering på prosjektet (>= 80%)

 • Sett mål for sirkulærøkonomi som omfatter avfallsreduksjon, sortering og om- og gjenbruk.
 • Unngå unødvendig bruk av plast.
 • Optimaliser massehåndtering i prosjektet.

 

Mer nyttig informasjon finnes på følgende nettsider:

 

6. Vurder å gjennomføre Breeam Infrastructure (CEEQUAL), for prosjekter over 200 mnok

BREEAM Infrastructure er et klassifiseringssystem som dokumenterer omfanget av bærekraftsarbeid for infrastrukturprosjekter, og hjelper entreprenør og byggherre med å stille de «riktige» spørsmålene og gjøre de «riktige» valgene underveis i prosjektet. I BREEAM Infrastructure manualen stilles det mange gode spørsmål som vil være nyttig å gjøre en vurdering av, selv om ikke prosjektet i seg selv skal klassifiseres.

Konkret burde det gjennomføres en pre-analyse i tidligfase av prosjektet, slik at man kan få avdekket de muligheter som eksisterer. Dette vil også gjøre det lettere å få et bilde av hva som kreves for å gjennomføre selve klassifiseringen hvis ønskelig.

Mer informasjon finner du hos Byggalliansen via denne lenken.

7.Vurder arealbruk og trasévalg, og legg en plan for hvordan eksisterende naturmangfold kan bevares og klimareduksjon sikres

Hvorfor: 

FNs naturpanel slår fast at vi må stanse tap av biologisk mangfold. European Green Deal er en strategi for grønn vekst som skal sikre et mer bærekraftig og konkurransedyktig Europa. Å bevare og gjenopprette økosystemer og naturmangfold er en del av strategien. Det vil komme sterkere føringer fra EU og nasjonale myndigheter innen biologisk mangfold.

Både statlig og kommunal arealplanleggingen må legge til rette for at tap av biologisk mangfold unngås eller reduseres mest mulig, og vi vet at veianlegg fragmenterer leveområdene for dyreliv og planter. Mange skadereduserende tiltak må gjøres i planleggingsfasen, men mye kan også gjøres i gjennomføringen, gjerne i dialog med byggherren.

Hvordan?

I gjennomføringen av et anleggsprosjekt er det viktig at massehåndteringen reduserer risiko for spredning av fremmede arter, inkludert planteskadegjørere på landbruksarealer. Vurdering av risiko og tiltak for å hindre spredning av fremmede og skadelige arter innarbeides i miljøplan for prosjektet.

Anleggskjøreveier og anleggsplass bør settes i stand senest ett år etter at anlegget er åpnet. Ved revegetering av områder skal eksisterende vekstmasser og stedegne arter benyttes. Det kan lages «ny natur» ved å ta vegetasjon fra anleggsområde og legge inn i nytt anlegg – etter mellomlagring, eksempelvis å flytte hele vegetasjonsfelt. Terrenglik utforming skal forsøkes oppnådd. Ved behov for justeringer av elver og bekker skal disse utformes som en naturlig elv eller bekk. Faunapassasjer og grøntomårder bør utformes og plasseres etter faglige råd.

Arealbruk og trasevalg er to elementer som i stor grad påvirker naturmangfold og klimagassutslipp tilknyttet infrastrukturprosjekter. Ved å optimalisere trasevalget kan man i stor grad minimere behov for unødig massetransport og følgelig klimagassutslipp tilknyttet dette, samt unngå å beslaglegge / ødelegge områder med biologisk verdi.

Prosjekter skal/burde:

 1. Sikre at tiltaket ikke gir redusert biologisk mangfold i områder hvor tiltaket gjennomføres.
  1. Dette inkluderer revegetering av anleggsveier og anleggsplass senest et år etter at anlegget er åpnet med eksisterende vekstmasser og stedegne arter
  2. Der hvor infrastruktur beslaglegger områder med biologisk verdi, skal det søkes å opprette tilsvarende områder andre steder som kan erstatte tapte biotoper hvor mulig
  3. Ved behov for justeringer av elver og bekker skal disse utformes som en naturlig elv eller bekk. Faunapassasjer og grøntomårder skal utformes og plasseres etter faglige råd.
 2. Utarbeide en økologirapport som sikrer korrekt håndtering av rødlistede og fremmede arter, samt prosedyrer for revegetering og eventuell opprettelse av nye vegeterte områder / biotoper

Nyttig informasjon for å vurdere risiko og for å hindre spredning av fremmede arter finnes blant annet hos Miljødirektoratet via denne lenken.

 

Her er andre nyttige lenker:

 

8. Bruk system for og jobb med utfasing av miljøfarlige stoffer

Hvorfor kjøpe materialer uten helse- og miljøfarlige stoffer?

Alle virksomheter som bruker produkter med innhold av kjemisk stoff som kan være helse- og miljøfarlige, plikter å vurdere om det finnes alternativ med lavere risiko. Virksomheten skal i så fall velge dette alternativet, hvis det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.

Dette er et lovkrav (§3a i Produktkontrolloven). For anlegg som omfattes av plan- og bygningsloven omtales også kravet i Byggteknisk forskrift (§9-2): «Det skal velges produkter uten eller med lavt innhold av helse- eller miljøfarlige stoffer».

Entreprenøren er ansvarlig for å ha et system for utfasing av farlige stoffer.

Hvordan unngå produkter med helse- og miljøfarlige stoffer?
Det viktigste å gjøre er å stille krav om produkter uten helse- og miljøfarlige stoffer, og også etterspørre dokumentasjon fra produsent. Slik stiller du krav:

 • Du kan lese veilederen om hvordan unngå helse- og miljøskadelige stoffer i bygg som er relevant også for anleggsprosjekter. Veilederen gir en oversikt over lovverket, hvilke produktgrupper som kan inneholde helse- og miljøskadelige stoffer, samt hva slags merking og dokumentasjon du kan etterspørre.

Slik sikrer du produkter uten innhold av helse- og miljøfarlige stoffer:

 • Første skritt er å velge en materialtype som sjelden eller aldri inneholder helse- og miljøfarlige stoffer.
 • Dersom det velges en materialtype som kan inneholde helse- og miljøfarlige stoffer, er det viktig å etterspørre produkter med lavest mulig innhold. Det finnes ulike verktøy som kan benyttes for å gjøre riktige produktvalg, blant annet hos Cobuilder og Norsk Byggtjeneste.

9. Utfordre standard praksis og tilrettelegg for innovasjon

Hvorfor?

Den norske anleggsbransjen er under et økende press for å finne løsningene som gir de utslippskuttene som trengs for at Norge skal nå sine klimaforpliktelser.

Som entreprenør er vi avhengig av at bestiller legger til rette for å stimulere for at innovasjonstakten og optimalisering av miljøløsninger øker i den grad det er behov for. Vær en pådriver overfor byggherren og be om insentiver, kontraktsvilkår og kravspesifikasjon som gir det nødvendige handlingsrommet for innovasjon og optimalisering.

Hvordan?

 • Foreslå oppstartsworkshop hvor dere signaliserer positiv holdning til innovasjon
 • Vær positiv til forsknings- og utviklingsprosjekter
 • Prøv ut nye løsninger innenfor kontraktens rammer
 • Be om prosjekter med tidlig involvering av entreprenør

10.  Optimaliser konstruksjoner i den hensikt å redusere klimagassutslippene i samråd med byggherre

Hvorfor?

God planlegging er et viktig miljøtiltak. Optimalisering – fra design via konstruksjon og ut livssyklusen av prosjektet, inkludert vedlikehold og operasjon – har et stort potensial for reduksjon av klimagasser.

Den største muligheten Norge har for å redusere utslipp i anleggsektoren er å redusere antall meter vei- og bane som blir bygd og størrelsen på inngrepet på natur, vassdrag og miljø. Valg av konsept-, korridor- og trasé er en avgjørende beslutning for utslipp i konstruksjons- og driftsfase.

Hvordan?

Be om prosjekter med tidlig involvering av entreprenør slik at dere kan rådgi på optimalisering, hvor dere også kan benytte dere av deres kompetanse på drift- og vedlikehold.

Les mer om veikart for grønn anleggssektor her.

 

Signering av strakstiltak for entreprenører

For å signere må man være medlem av EBA eller Grønn Byggallianse.

Strakstiltak for entreprenører:  Bygg

10 strakstiltak for klima og miljø for entreprenørbedrifter

Strakstiltak for entreprenører:  Anlegg

10 strakstiltak for klima og miljø for entreprenørbedrifter