Strakstiltak for entreprenørbedrifter: Anlegg

1. Innfør et miljøledelsessystem på selskapsnivå som Miljøfyrtårn, ISO 14001 eller tilsvarende

 

Hvorfor?

Stadig flere kunder forventer at selskap kan dokumentere systematisk miljøarbeid. Vi anbefaler entreprenørbedrifter å innføre et system for miljøledelse som sikrer at selskapet har klart definerte miljømål og en systematikk for å etterprøve og stadig forbedre disse målene. Hvis du i tillegg sertifiserer deg, blir det enklere å dokumentere miljøarbeidet. 

Hvordan?

Miljøledelsesystemet bør være tredjepartssertifisert for å være troverdig utad. En jevnlig gjennomgang av eksternt fagmiljø kan gi en nyttig påminnelse om å følge opp egne ambisjoner.  

ISO 14001. EMAS eller Miljøfyrtårn er etablerte miljøledelsesertifiseringer i markedet. Det viktigste er imidlertid å bygge en intern kultur for å følge opp egne miljømål. Det er viktig med gode forberedelser og at man er innforstått med hva en slik prosess innebærer. Vent med oppstart til eiere og ledelse er motivert, og er villige til å sette av nødvendig tid og ressurser. Det forestående arbeidet må være forankret i hele bedriften. Få flere tips ved å lese «Miljøsertifisering av eiendomsselskaper» som også er relevant for entreprenørbedrifter.  

2. Definer miljøambisjoner i tidlig fase i alle prosjekter

 

Hvorfor:

Ambisjonsnivå for bærekraft bør defineres i tidligfase for å sikre at alle i prosjektet jobber mot et omforent mål og for å sikre god balansering av ulike kvaliteter. Ambisjonsnivået innenfor ulike bærekraftaspekter bør følge selskapets bærekraftstrategi.

Hvordan:

 • Veikart for grønn anleggssektor er et verktøy som skal være med å lede sektoren gjennom en grønn omstilling for å nå klima- og miljømål på kort og lang sikt. Veikartet kan brukes som inspirasjon for å sette mål og riktig ambisjonsnivå i tidlig fase. 
 • Det anbefales å benytte en sertifiseringsordning som for eksempel CEEQUAL for å operasjonalisere ambisjonsnivået.

3. Reduser klimagassutslipp fra materialbruk

Bruk EPD-er aktivt for å velge de mest klimavennlige materialene

Start med de største driverne i ditt prosjekt (betong, stål, asfalt, pukk og grus).

EBA har utarbeidet en prosjektspesifikk EPD for asfalt. Det finnes i dag mange EPD-er i Norge, også digitalt. Ta kontakt med EPD Norge for en oversikt over EPD-eiere og nærmere informasjon.   

4. Vurder bruk av utslippsfrie og fossilfrie maskiner og utstyr på anleggsplassen i samråd med byggherre

 
 

Utslippsfri anleggsplass:

 • Ingen utslipp av CO2 og helseskadelige stoffer som NOx og partikler fra energibruk på byggeplassen.
 • Kjøretøy og maskiner er elektriske eller hydrogendrevne.
 • Byggvarme og byggtørk bruker fjernvarme eller elektrisitet.

Fossilfri anleggsplass:

 • Det er ingen utslipp av fossil CO2 på byggeplassen.
 • Kjøretøy og maskiner går på biodrivstoff, strøm eller hydrogen.
 • Byggvarme og byggtørk bruker fjernvarme, elektrisitet eller bioenergi.

Hvorfor etterspørre utslippsfrie anleggsplasser? 

Utslipp i anleggsfasen er lavt sammenliknet med de totale utslipp i anleggets livsløp. Det er likevel viktige utslipp å redusere for å nå Norges klimamål- og forpliktelser fordi reduksjonen er umiddelbar. Utslippene fra bygge- og anleggsplassene i Oslo alene (2018-tall) er på ca. 200 000 tonn CO2– ekvivalenter. I 2022 blir det forbud mot bruk av mineralolje til byggvarme – og tørk.  

Hvordan gå frem for å sikre lavere utslipp i anleggsfasen? 

 • Sett mål om utslippsreduksjon i anleggsfasen tidlig i prosjektet og ha det med i beskrivelsene som omhandler prosjektets miljøambisjon. 
 • Lag en plan for reduksjon av utslipp i anleggsfasen. Dette kan for eksempel inkludere plan for logistikk, reduksjon av tomgangskjøring og bruk av utslippsfrie maskiner.  
 • Etterspør utslippsfri eller fossilfri anleggsplass fra underentreprenører. Vær tydelig og tidlig i din bestilling. Vær bevisst om du etterspør eller krever, og hvor du setter systemgrensen.
 • Få tips til hvordan stille krav til underentreprenører ved å lese veilederen «Veileder utslippsfrie bygge- og anleggsplasser». Eventuelt viderefør krav fra byggherre.


  Les også tips fra to entreprenører med erfaring:
 • Vær oppmerksom på at et suksesskriterium er å planlegge med tilstrekkelig byggestrøm. 
 • Enova gir økonomisk støtte til innkjøp av anleggsmaskiner som går på elektrisitet, hydrogen eller biogass.
 • Les Bymiljøetatens erfaring med elektriske anleggsmaskiner. 

Sider nyttig informasjon: 

Sintef: Utslippsfrie byggeplasser 

Miljødirektoratet: Utslipps- og fossilfrie byggeplasser 

7. Vurder arealbruk og trasévalg og legg plan for hvordan eksisterende naturmangfold kan bevares og klimareduksjon sikres i samråd med byggherre

Hvorfor: 

FNs naturpanel slår fast at vi må stanse tap av biologisk mangfold. Europas grønne giv (European Green Deal) er en strategi for grønn vekst som skal sikre et mer bærekraftig og konkurransedyktig Europa. Å bevare og gjenopprette økosystemer og naturmangfold er en del av strategien. Det vil komme sterkere føringer fra EU og nasjonale myndigheter innenfor biologisk mangfold.

Både statlig og kommunal arealplanleggingen må legge til rette for at tap av biologisk mangfold unngås eller reduseres mest mulig. Veianlegg fragmenterer leveområdene for dyreliv og planter. Mange skadereduserende tiltak må gjøres i planleggingsfasen, men mye kan også gjøres i gjennomføringen, gjerne i dialog med byggherren.

Hvordan:

I gjennomføringen av anlegget er det viktig at massehåndteringen reduserer risiko for spredning av fremmede arter, inkludert planteskadegjørere på landbruksarealer. Vurdering av risiko og tiltak for å hindre spredning av fremmede og skadelige arter innarbeides i miljøplan for prosjektet.

Anleggskjøreveier og anleggsplass bør istandsettes senest et år etter at anlegget er åpnet. Ved revegetering av områder skal eksisterende vekstmasser og stedegne arter benyttes. Det kan lages «ny natur» ved å ta vegetasjon fra anleggsområde og legge inn i nytt anlegg – etter mellomlagring, eksempelvis flytte hele vegetasjonsfelt. Terrenglik utforming skal forsøkes oppnådd. − Ved behov for justeringer av elver og bekker skal disse utformes som en naturlig elv eller bekk. Faunapassasjer og grøntomårder bør utformes og plasseres etter faglige råd.

Nyttig informasjon for å vurdere risiko for og hindre spredning av fremmede arter finnes på:

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/arter-naturtyper/fremmede-arter/

 

Lær mer:

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/internasjonalt/gronn-giv/bevare-og-gjenopprette-okosystemer-og-naturmangfold/

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2824248

https://gravplassen.no/planlegging-for-mer-naturmangfold/930382

 

8. Bruk system for og jobb med utfasing av miljøfarlige stoffer

 

Hvorfor kjøpe materialer uten helse- og miljøfarlige stoffer?

Alle virksomheter som bruker produkter med innhold av kjemisk stoff som kan være helse- og miljøfarlige, plikter å vurdere om det finnes alternativ med lavere risiko. Virksomheten skal i så fall velge dette alternativet, hvis det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.

Dette er et lovkrav (§3a i Produktkontrolloven). For anlegg som omfattes av plan- og bygningsloven omtales også kravet i Byggteknisk forskrift (§9-2): «Det skal velges produkter uten eller med lavt innhold av helse- eller miljøfarlige stoffer».

Entreprenøren er ansvarlig for å ha et system for ufasing av farlige stoffer.

Hvordan unngå produkter med helse- og miljøfarlige stoffer?

Still krav om produkter uten helse- og miljøfarlige stoffer og etterspørre dokumentasjon fra produsent. Slik stiller du krav:

 • Du kan lese veilederen Unngå helse- og miljøskadelige stoffer i bygg som er relevant også for anleggsprosjekter. Veilederen gir en oversikt over lovverket, hvilke produktgrupper som kan inneholde helse- og miljøskadelige stoffer, samt hva slags merking og dokumentasjon du kan etterspørre. 

Slik sikrer du produkter uten innhold av helse- og miljøfarlige stoffer:

 • Første skritt er å velge en materialtype som sjelden eller aldri inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Grønn Materialguide gir en oversikt over helse- og miljøfarlige stoffer i ulike materialtyper.
 • Dersom det velges en materialtype som kan inneholde helse- og miljøfarlige stoffer, er det viktig å etterspørre produkter med lavest mulig innhold. Det finnes ulike verktøy som kan benyttes for å gjøre riktige produktvalg, blant annet hos Cobuilder og Norsk Byggtjeneste. 

9. Utfordre standard praksis og tilrettelegg for innovasjon

Hvorfor?

Den norske anleggsbransjen er under et økende press for å finne løsningene som gir de utslippskuttene som trengs for at Norge skal nå sine klimaforpliktelser.

Som entreprenør er vi avhengig av at bestiller legger til rette for å stimulere for at innovasjonstakten og optimalisering av miljøløsninger øker i den grad det er behov for. Vær en pådriver overfor byggherren og be om insentiver/kontraktsvilkår og kravspesifikasjon som gir det nødvendige handligsrommet for innovasjon og optimalisering. 

Hvordan?

 • Foreslå oppstartsworkshop hvor dere signaliserer positiv holdning til innovasjon
 • Vær positiv til forsknings- og utviklingsprosjekter
 • Prøv ut nye løsninger innenfor kontraktens rammer
 • Be om prosjekter med tidlig involvering av entreprenør

10.  Optimaliser konstruksjoner i den hensikt å redusere klimagassutslippene i samråd med byggherre

Hvorfor?

God planlegging er et viktig miljøtiltak. Optimalisering – fra design via konstruksjon og ut livssyklusen av prosjektet, inkludert vedlikehold og operasjon – har et stort potensial for reduksjon av klimagasser.

Den største muligheten Norge har for å redusere utslipp i anleggsektoren er å redusere antall meter vei- og bane som blir bygd og størrelsen på inngrepet på natur, vassdrag og miljø. Valg av konsept-, korridor- og trasé er en avgjørende beslutning for utslipp i konstruksjons- og driftsfase.

Hvordan?

Be om prosjekter med tidlig involvering av entreprenør slik at dere kan rådgi på optimalisering hvor dere også kan benytte dere av deres kompetanse på drift- og vedlikehold. 

Veikart for grønn anleggssektor

Signering av strakstiltak for entreprenører

Hvis du ønsker å signere eller diskutere hva det innebærer, kan du kontakte oss her. Vi kan gi informasjon over telefon og arrangerer webinarer som gjennomgår tiltakene.

For å signere må man være medlem av EBA eller Grønn Byggallianse.