Årsberetning EBA 2022

Her følger styrets årsberetning 2022 for Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

Styrets beretning

1.1 Virksomhetens art og lokalisering

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er bransjeforening for utførende bygg- og anleggsentreprenører i Norge. EBA er tilsluttet Byggenæringens
Landsforening (BNL) og derigjennom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). EBA har 9 lokalavdelinger og er landsdekkende. EBAs sentraladministrasjon er lokalisert i Oslo. EBAs strategiske målområder er definert i EBAs Veikart 2021-2023 med fem ambisjoner: Reduserte klimagassutslipp, høyere verdiskaping, tilstrekkelig og rett kompetanse i alle deler av næringen, høyere yrkesdeltakelse og økt innovasjon. EBA har to hovedsatsinger i 2022 og fremover – klima og miljø og arbeidsliv. I flere av saksområdene er det et tett samarbeid med BNL og NHO. EBA samarbeider med de nordiske entreprenørorganisasjonene og er medlem av den europeiske entreprenørorganisasjonen European Construction lndustry Federation (FIEC) og
EAPA (European Asphalt Pavement Association).


1.2 Fortsatt drift

I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.


1.2.1 Redegjørelse for årsregnskapet


EBA består av EBA sentralt og alle EBAs lokalavdelinger. EBA konsern består av det heleide datterselskapet Bygg og Anlegg Media AS, majoritetseide Bygg og Anleggsteknikk Rogaland AS og majoritetseide ByggOpp TeVeBusk AS og EBA. Bygg og Anlegg Media AS er utgiver av Byggeindustrien som er det ledende fagtidsskriftet i byggebransjen og nettstedet bygg.no samt hage.no. EBA sitt regnskap for 2022 er oppgjort med et årsresultat på minus 2,588 MNOK. Årsresultatet til EBA foreslås lagt til annen egenkapital. EBA konsern er gjort opp med et årsresultat på minus 1,826 MNOK. Styret i EBA foreslår at det fremlagte og reviderte regnskap fastsettes som EBAs årsregnskap for 2022. I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Kontantstrøm for operasjonelle aktiviteter gjenspeiler i hovedsak resultatet av driften. På konsernnivå er det kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter på minus 17,308 MNOK. Egenkapitalen er på 62,7 % i EBA og 57,1 % i EBA Konsern. Likviditeten er meget god. I EBA utgjør bankinnskudd 160,318 MNOK. I konsernet er det tilsvarende 206,885 MNOK.
Kortsiktig gjeld utgjør 71,234 MNOK i EBA og 128,908 MNOK i EBA konsern. Konsernet har ingen eksponering som utgjør noen finansiell risiko. Likvide midler er plassert på bankkonto og i rentefond. Risiko for at kunder/medlemmer ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav. Arbeidsmiljøet er godt. Det har ikke forekommet eller blitt rapportert uhell eller skader.


1.3 Forskning og utvikling


EBA har samarbeider med NTNU og sitter i styret for "Green 2050, Senter for grønt skifte i bygd miljø", Prosjekt Norge, og har sittet i styringsgruppen for produktivitetsverktøyet CII 10-10. Byggenæringens Nettskole videreutvikles og får stadig flere brukere. EBA jobber videre med rekruttering og mangfold. Rekrutteringsprosjektet Ung i Bygg og Anlegg (UBA) i samarbeid med Nye Veier, Direktoratet for byggkvalitet, Bane NOR, Statens Vegvesen og Oslo kommune, når ut til mange tusen unge. EBA har økende grad av følgere på lnstagram og Facebook og LinkedIn.
UBA har egen side på Facebook og egen Instagram konto ungebygger#.


1.4 Seriøsitetsbestemmelser


Anbefalte omforente seriøsitetsbestemmelser er tilgjengelig på nettsidene til DFØ. Når det gjelder første del av Norgesmodellen har den vært på høring (februar 2023) og NHO, BNL og EBA har inngitt høringssvar. Ukjent når neste steg kommer fra myndighetene.


1.5 Arbeidsmiljø


Arbeidsmiljøet anses som godt. EBA har opplegg for internkontroll. Det er valgt verneombud. EBA har ukentlige interne møter for informasjonsdeling. Ukentlige avdelingsledermøter for å styrke samhandling og faglig støtte/informasjonsflyt. Miljøet er lite, alle arbeider med forskjellige fagområder, økt forståelse for hverandres fagområder og involvering i handlingsplaner og strategi på tvers av avdelinger er vektlagt. Det er et godt sosialt og faglig miljø.

1.6 Sykefravær


Sykefravær for EBA har vært 2,8 prosent av total arbeidstid i 2022. Konsernet har i 2022 sysselsatt 90 årsverk, mens morselskapet har sysselsatt 50 årsverk.


1.7 Likestilling

EBA har innarbeidet etiske regler og et forpliktende holdningsgrunnlag som bl.a. har som mål at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn. EBA oppdaterer ved behov egne etiske retningslinjer og har varslingsrutiner mot trakassering. EBA sentralt har bestått av 14 faste ansatte, derav 9 kvinner og 5 menn. I EBA ledergruppe sentralt er det fire menn og tre kvinner. EBA jobber systematisk med likestilling og mangfold. EBAs etikkplakat (program for etikk og compliance) vektlegger behov for å ta vare på og utvikle våre medarbeidere, gjensidig respekt mellom forskjellige kulturer, generasjoner og kjønn. EBA har siden 2017 samarbeidet med Seema (Norges ledende miljø på mangfoldsledelse) og utarbeidet veiledere og kurs i mangfold, inkludering og ubevisst trakassering. EBA samarbeider med NAV om inkludering. EBA er en del av Diversitas (Diversitas er Norges ledende nettverk for mangfold og kjønnsbalanse i bygg- og anleggsbransjen) og sitter i styringsgruppen. EBA har et bevisst forhold til og arbeider med å ivareta
hensynet til likestilling. I virksomhetens personalpolitikk har EBA fokus på mangfold, rettferdige lønns- og arbeidsvilkår, utviklingsmuligheter, mulighet for å kombinere arbeid og familieliv, og forebygging av trakassering. EBA arbeider aktivt med etikk og samfunnsansvar.


1.8 Ytre miljø


Virksomhetene i EBAs administrative funksjoner medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø.


1.9 Fremtidsutsikter


Krigen i Europa, økte kostnader på materialer og råvarer, en gjennomgående høy lønns og prisvekst, og økte renter, påvirker næringslivet generelt i negativ retning og har bidratt til en tydelig nedgang i bygg og anleggsmarkedet i 2022. Den negative markedssituasjonen ligger an til å vedvare i 2023 og gi ytterlige nedgang i aktiviteten og sysselsettingen i året vi er inne i. 2023 kan derfor bli et krevende år for næringen og medlemmer i EBA. Regjeringens innstramminger av regelverket for innleie, med forbud som hovedregel, gir utfordringer for entreprenørene over hele landet, men særlig i Oslofjordområdet som får de strengeste reglene. EBA har ledelsen i byggenæringens arbeid med mål på kort sikt om å få opphevet det strengeste
forbudet i Oslofjordområdet.

Positivt er det derimot at byggenæringen er valgt ut til å være en av de tre første næringene som regjeringen inngår klimapartnerskap med. Det gir en mulighet for næringen til å få på plass mer forutsigbare rammebetingelser for å kunne konkurrere på klimakutt og oppnå både bransjens og regjeringens mål om utslippsreduksjoner på 55 % frem mot 2030.


EBA opplever en pågang av bedrifter som ønsker medlemskap og at dagens medlemmer opplever nytten ved å være medlem også når de står i en krevende situasjon. EBA leder an i forbedringsprosessen i Byggenæringens Landsforening for en sterkere og mer slagkraftig organisasjon for byggenæringen. Foreningens økonomiske sitasjon er tilfredsstillende, og vi avlegger derfor årsregnskapet under forutsetning om fortsatt drift. Styret har besluttet å fremlegge for EBAs generalforsamling at egenkapitalen i EBA skal reduseres, gjennom et forslag om reduksjon av medlemskontingenten for 2023 på 20 %.


EBA omfattes av Åpenhetslovens informasjonsplikt. Offentlig redegjørelse av de konkrete aktsomhetsvurderingene er dokumentert på NHO sin hjemmeside
https://www.nho.no/om-nho/

 • Jimmy Bengtsson
 • (Styreleder) Veidekke ASA
 • Gard Kvalheim
 • (Nestleder) LAB Entreprenør AS
 • Per Jonsson
 • NCC Norge AS
 • Randi Lekanger
 • Skanska Norge AS
 • Arild Moe
 • NRC Norge AS
 • Ole-Bjørn Bakke
 • Betonmast AS
 • Inger Kristin Ulveseth
 • Brødrene Ulveseth AS
 • Andreas Andenæs
 • Christie & Opsahl AS
 • Lars N. Hjertås
 • (EBATVB) Veidekke Entreprenør AS
 • Torgeir Wiig
 • (EBAT) Veidekke Entreprenør AS
 • Svein Resmann
 • HSH Entreprenør AS
 • Terje Lindstrøm
 • GL Prosjektservice AS
 • Øystein Nordal
 • Martin M. Bakken AS
 • Arild Østgård
 • (EBAH) Peab Bygg Norge AS