Drift og vedlikehold

Alle som ferdes på våre veier opplever viktigheten av drift og vedlikehold i forhold til trafikksikkerhet og fremkommelighet. Drift og vedlikehold er framtidas fag og det er viktig at kompetanse blir ivaretatt og utviklet innen DOV faget.

EBA arbeider for å bedre rammebetingelsene for entreprenørene innen drift og vedlikehold av vei. Drift og vedlikehold blir eget fag i 2022. Det vil gjøre det enklere å rekruttere til DOV faget. Når faget har blitt etablert kan det stilles krav til lærlinger i DOV kontraktene.

EBA mener store kontraktsområder med vedlikeholdsoppgaver lagt inn i DOV kontraktene er den beste kontraktstrategi for bestillerne av drift- og vedlikeholdskontrakter. En viktig målsetting for bestillerne er mer drift og vedlikehold for pengene. For å kunne håndtere investeringer og administrere/styre driften på en kostnadseffektiv måte, vil et premiss være store drift- og vedlikeholdskontrakter og entreprenører med kompetanse og kapasitet.

Store kontrakter vil føre til:

  • Profesjonalisering, innovasjon og utvikling
  • Kompetanse og størrelse/økonomi til å satse på miljøforbedringer.
  • Kostnadseffektiv styring og effektiv drift
  • Minimering av kostnader på innkjøpsressurser og kontrollressurser
  • Kompetente, erfarne og seriøse aktører
  • Ingen grensesnittkonflikter
  • Synergieffekter i rodeoppsett, investeringer, administrasjon etc.
  • God maskinutnyttelse med høy samtidighetsfaktor gjennom hele året og som følge av dette lavere finansutgifter og «slankere» maskinpark.

En viktig målsetting er reduksjon i næringens CO2-avtrykk. Kompetente entreprenører og store kontrakter som kan få til god maskinutnyttelse er viktig for å oppnå målsetningen.

Etter at Regionsreformen trådte i kraft 01.01.2020 er fylkene både eiere og har det faglige ansvar for fylkesveiene. I Norge er det ca 10 000 km riksvei og ca 44 000 km fylkesvei. I tillegg er det ca 36 000 km kommunale veier.

EBA har et Drifts -og vedlikeholdsutvalg som gir premissene for EBA i saker og politiske spørsmål om DOV. Utvalget skal være et forum for diskusjon og samordning av bransjens interesser innen fagfeltet DOV. Utvalget skal utelukkende arbeide med tema som ikke er konkurransesensitive, og som bidrar til en positiv utvikling og omdømme for bransjen. Utvalget arbeider med rammebetingelsene for DOV, forbereder felles bransjeinnspill til bestillerne og deltar i bransjefora sammen med bestillerne.