Anleggslederskolen

Byggeleder-/anleggslederrollen er avgjørende for gjennomføringen av et prosjekt, spesielt med tanke på de krevende tider bygg- og anleggsnæringen møter fremover. Kurset vil ikke gi fordypning i alle aktuelle temaer, som det finnes spesialkurs for, men vil ta for seg hele byggeprosessen og sammenhenger i disse.

Varighet
12 (5 samlinger) dag(er)
Målsetning

Målsettingen med bygge- og anleggslederskolen er å øke kompetansen på mellomledernivået slik at anleggsleder får styrket sine muligheter til å lede sine prosjekter bedre. Ved å gi innsikt, ikke bare innen selve utførelsen, men også i forberedelsene, vil deltagerne øke forståelsen for hvilke oppgaver og prosesser som er avgjørende for en vellykket gjennomføring av prosjektet. Ved å gi anleggslederen innføring i nøkkeloppgaver, informasjon om forberedende aktiviteter samt opplæring innen viktige oppgaver, vil han få bedre forutsetninger til å gjøre en bedre jobb. Hovedfokus er i byggeprosessen, men det vektlegges å gi en helhetlig innsikt i alle fasene fra prosjektering til overtakelse.

Bestill kurs

Velg sted og dato

Målgruppe

Den som har det daglige ansvaret på bygge- eller anleggsplassen, dvs anleggsledere og de som skal tre inn i rollen som anleggsleder.

Kursinnhold

Kurset gir deltagerne innsikt i de viktigste oppgavene for en anleggsleder fra start til slutt i et prosjekt, samt informasjon om aktuelle lover og viktige bestemmelser. Kurset legger særlig vekt på følgende momenter:
• Prosjektdokumenter og kontraktbestemmelser
• Anskaffelser og tilbudsgiving
• Kalkulasjon og anvendelse av kalkyledata
• Produksjonsplanlegging
• Planlegging og oppfølging av kvalitet
• Operative HMS rutiner
• Oppfølging av kontrakt og endringer
• Oppfølging av økonomi – inntekter/kostnader
• Avsluttende aktiviteter i prosjektet
• Ledelse
Det legges opp til både forelesning og mye gruppearbeid og diskusjon. Innholdet er forankret i anerkjente metoder innen entreprenørskap og tilgjengelige oppslagsverk. Det legges vekt på å gi faglig innsikt i problemstillingene, men også innspill fra juridiske og økonomiske synspunkt. Videre vil det å beherske og anvende de ulike teknikkene bidra inkluderende ledelse og med effektiv planlegging og oppfølging. Noen hjemmeoppgaver i mellomperioden må påregnes. Anleggsskolen avsluttes med en 3 timers avsluttende prøve på siste samling

Kommentarer

Påmeldingsfrist 7. januar 2019

1. samling: 29. - 31. januar 2019 i Molde
Introduksjon til anleggslederrollen
Entrepriseformer
Prosjektdokumenter og prisgrunnlag (NS 3420 og Prosesskoden)
Ledelse- arbeidslederrollen
Tilbudsgiving/Kalkulasjon

2. samling: 20. - 21. februar 2019 i Ålesund
Kalkulasjon og prisfastsettelse
Plan- og bygningsloven – teknisk forskrift
Kvalitetsstyring
Produksjonsplanlegging


3. samling: 26. - 28. mars 2019 i Molde
Produksjonsplanlegging
Ledelse i praksis og overordnede mål og strategier
Rigg og drift
Toleransegrenser - NS 3420
Oppfølging av inntekter


4. samling:8. - 9. mai 2019 i Ålesund
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø – operative HMS rutiner
Byggherreforskriften
Oppfølging av produktivitet og kostnader
Innkjøp og kontrahering
Oppfølging av inntekter – endringer


5. samling: 5. - 6. juni 2019 i Molde
Prosjektgjennomgang
Overlevering
Repetisjon
Eksamen