Anleggskontraktene

Dette kurset tar utgangspunkt i kontraktene som brukes i anleggsbransjen (Statens vegvesen og Jernbaneverket sine kontrakter for bygging av vei, jernbane samt drift). Kurset følger en et typisk anleggsprosjekt fra kontraktsinngåelse til overtakelse, og gir en god innføring i milepæler og fallgruver som oppstår i forskjellige faser av et prosjekt.

Varighet
1 dag(er)
Målsetning

Formålet med kurset er å gi en innføring og oversikt i anleggskontraktene. Ved utstrakt bruk av praktiske eksempler vil kursdeltakerne få innblikk i typiske fallgruver. 

Bestill kurs

Vennligst kontakt kurspamelding@eba.no

Målgruppe

Kurset er relevant for prosjektledere, anleggsledere, baser og andre som forholder seg til entreprisekontrakter i sitt arbeid.

Kursinnhold

1. Entreprisemodeller

 • Funksjonsfordeling i entreprisekontraktene
 • Prosjektledelse – kontraktsstyring og kontraktshåndtering
 • Byggherrens prosjektering, entreprenørens prosjekteringsansvar
 • Vederlagsformatet; utførte mengder, åpen bok, fast pris

2. Parter og samarbeid

 • Parter
 • Kontraktsdokumenter og tolking av kontrakt
 • Prosesskoden som beskrivelsesystem
 • Samarbeid; samhandling, møter, byggeplassadministrasjon

3. Risiko

 • Risiko følger funksjonsfordelingen
 • Risiko for grunnforhold
 • Kontrakter for Statens vegvesen, Jernbaneverket m.fl. – «markert avvik»
 • Overføring av risiko fra byggherre til entreprenør

4. Entreprenørens ytelser

 • Kontraktens omfang og krav
 • Prosjektering – når har entreprenøren prosjekteringsansvar?
 • Utførelse
 • Rapportering – prosjektering, utførelse, fremdrift mv.

5. Byggherrens medvirkning

 • Byggeområdet, byggegrunnen, adkomst
 • Prosjektering? Hvor langt strekker dette ansvaret seg?
 • Samordning
 • Fremdriftsplanlegging, eventuelt fremdriftsstyring

6. Endringer av kontrakt

 • Byggherrens endringskompetanse
 • Varsling – bruk av varslingsskjemaer
 • Entreprenørens krav på vederlagsjustering som følge av endringer

7. Fakturering og betaling

 • Faktureringsrutiner
 • Betalingsplan – forholdet mellom planlagt og faktisk fremdrift
 • Dokumentasjon, målebrev

8. Fremdrift. Fremdriftskontroll. Forsinkelse.

 • Entreprenørens fremdriftsrapportering og varsling
 • Varsling av forhold med fremdriftskonsekvenser
 • Beregning av fristforlengelse
 • Forsering – varsling, vilkår
 • Dagmulkt når forsinkelse skyldes entreprenørens eget forhold

9. Krav på vederlagsjustering

 • Endringer
 • Andre forhold som byggherren har risikoen for
 • Forhold med konsekvenser for rigg og drift
 • Plunder og heft – ineffektiv drift. Hvordan skal entreprenøren varsle slike krav?
 • Regulering for økte kostnader til rigg og drift

10. Overtakelse

 • Overtakelsesforretningen
 • Rettsvirkninger av overtakelse

11. Sluttoppgjør

 • Entreprenørens sluttoppstilling og sluttfaktura
 • Byggherrens behandling av sluttoppstilling, innsigelser til sluttoppstilling

12. Mangelshåndtering

 • Hva er en mangel?
 • Reklamasjon
 • Utbedring – rett og plikt for entreprenøren, frister