Risikovurdering - teori og praksis

Varighet
1 dag(er)
Målsetning

Hensikten med kurset er at deltakeren kunne identifisere risiko samt planlegge og utføre en risikovurdering.  Deltakeren skal kjenne til de ulike typene risikovurderinger og når disse kan benyttes. 

 

Bestill kurs

Vennligst kontakt kurspamelding@eba.no

Målgruppe

HMS-rådgivere, SHA-personell, sikkerhetsrådgivere, kvalitetsrådgivere, o.l.

Kursinnhold

Intro Risiko og Risikovurdering:

 • Introduksjon til kursdagen
 • Forventninger: Hva vil kursdeltager ha ut av kurset og sitte igjen med i det daglige?
 • Tema: Hva er risiko?
 • Tema: Hva er risikostyring?
 • Tema: Steg i en risikovurderingema: Forskjell på krav og regler og risiko (vurdering av særtrekk)
 • Tema: Krav i risikovurderinger knyttet opp mot byggherreforskriften § 8 c)

Planlegging og oppfølging av analyser:

 • Erfaring at planlegging og oppfølging av analyser bør tas samtidig og tidlig i et kurs –det gir deltagere forståelse av hva analysene skal benyttes til og hva som kreves for å nå ønsket mål
 • Systembeskrivelse og bruk av akseptkriterier
 • Formål med analyser
 • Systembeskrivelse
 • Oppfølging av entreprenører.

Typer risikovurdering:

 • Mange ulike varianter av risikovurderinger –hvilken type passer til hvilket formål? Valg av metode er avgjørende for ønsket utfall
 • Introduksjon til kvalitative analyser –med noen eksempler
 • Introduksjon til kvantitative analyser –med noen eksempler

Risikoanalyse og risikoestimering (inkl. fareidentifisering):

 • Case med grovanalyse 
 • I en risikovurdering identifiseres farer, risiko estimeres og sees opp mot akseptkriterier
 • Ulike måter å identifisere farer på
 • Vurdering av særtrekk og behandling av krav og regler
 • Tema: Menneskelige feilTema: Hvordan identifisere risiko?
 • Tema: Hvordan estimere risiko?
 • Tema: Hvordan utarbeide og vurdere tiltak?
 • Avslutning: Kursavslutning og oppsummering

Læringsmål:

Det overordnete læringsmålet er at kursdeltagerne skal lære seg håndverket «risikovurdering» -ved at de selv utfører en risikovurdering i løpet av kurset. I dette inngår:

 • Forstå hva risiko er -både sannsynlighet og konsekvens
 • Forstå hvordan en risikovurdering planlegges, med hint og tips til praktisk gjennomføring
 • Forstå hvordan en risikovurdering følges opp i organisasjonen –med hint og tips til praktisk gjennomføring (eks. farelogg / risikologg)
 • Forstå et hovedutvalg av typiske typer av risikovurderinger og hvordan de ulike bør benyttes ut fra hva formålet med en risikovurdering er –særlig forskjeller på kvalitative vurderinger og kvantitative vurdering
 • Forstå hvordan farer identifiseres og hvordan årsaker til farer kartlegges, samt forstå forskjellen på vernerunde og risikoanalyse/fareidentifisering
 • Lære forskjell på krav i lover/regler og vurderinger av særegenheter ved et system
 • Lære hvordan risikomatrise fungerer og bruk i praksisLære om menneskelige feil og hvordan disse kan kategoriseres på en enkel måte

Kommentarer

Kurset kan arrangeres bedriftsinternt.  Kontakt leder HMS og Entreprenørskolen for tilbud og mer informasjon.