Beskrivelse av veianlegg. Prosesskode 1, Håndbok R761

Kurset har som formål å gi deltakerne grunnleggende ferdigheter i bruk av R761 og R762 som et nyttig samarbeidsverktøy i utførelsesentrepriser i regi av Statens Vegvesen.

Kurskalender EBA

Få oversikt i kurskalenderen og se når kurset arrangeres neste gang. Flere kurs kan i tillegg arrangeres bedriftsinternt. Ta kontakt for tilbud og mer informasjon.

Formål:
Kurset har som formål å gi deltakerne grunnleggende ferdigheter i bruk av R761 og R762 som et nyttig samarbeidsverktøy i utførelsesentrepriser i regi av Statens Vegvesen. Bestemmelsene i standarden gir føringer for en ryddig deling av ansvar og risiko mellom kontraktspartene. Ved å styrke forståelsen av strukturen i prossesskoden vil deltakerne få bedre forutsetninger for å kunne gjøre seg nytte av detaljinformasjonen på en god måte.

Målgruppe:
Kurset retter seg først og fremst mot personer som har behov for å forstå en detaljbeskrivelse. Kurset gir kunnskap som er aktuell i forbindelse med kalkulasjon, kontraktsinngåelse, planlegging og kontroll av utførelse av vegarbeider.

Forkunnskaper:

Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper, men en fordel med noe praksis. Det gjøres oppmerksom på at Prosesskoden (Håndbok R761 og R762) finnes fritt tilgjengelig for nedlasting på: http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker Det anbefales å laste ned prosesskoden herfra  og lese gjennom innledningen (side 7-14) før kurset.

Kursinnhold:
Kurset er primært en gjennomgang av struktur, oppbygning og tankegang i prosesskoden. Dette er kunnskaper som er grunnleggende for å kunne lete opp, forstå og se sammenhenger for de enkelte prosessene – og kunne argumentere med gode faglige argumenter for hva som inngår og hva som ikke inngår i den enkelte prosess, både når det gjelder grunnarbeid (R761) og betongarbeid (R762). Mye av kurset handler om å bearbeide det som står i innledningen (side 7-14), slik at det blir håndgripelig og matnyttig. Denne innledningen er helt lik i R761 og R762 med unntak av hvor eksemplene er hentet fra.

Det blir ikke en gjennomgang prosess for prosess om at «i denne inngår/inngår ikke…», men de ulike prinsippene i strukturen blir beskrevet via eksempler fra konkrete prosesser. Eksemplene i kurset er hentet både fra grunnarbeid og betongarbeid. Det poengteres at tankegangen og strukturen er helt den samme for begge fag.

Kurset gjennomføres med forelesning, eksempler og oppgaveløsning med bruk av standarden.

Format:

Gjennomføringen av kurset er tredelt:

  1. Et E-kurs via Byggenæringens Nettskole. E-kurset består av videoforelesinger og noen interaktive oppgaver knyttet til videoene. Estimert tidsbruk 2-3 timer.
  2. E-kurset munner ut i noen oppgaver å jobbe med på egenhånd, samt en mulighet til å sende innspill/ønsker/spørsmål til foreleser i forkant av digital samling.
  3. En digital samling (Teams/Zoom). Her vil det være noen utdypende forelesinger som følger opp noen av temaene fra e-kurset, mulighet til å stille spørsmål til innholdet i e-kurset, videre arbeid med og gjennomgang av oppgavene, samt mulighet til å diskutere problemstillinger fra deltakernes arbeidshverdag relatert til prosesskoden. Tidsramme for digital samling: 3 timer.

Kommentarer:

Dersom de oppsatte tidene for digitale samlinger ikke passer, gir det digitale formatet stor fleksibilitet til å tilby tilpassede løsninger ut fra deres ønsker.

Kurset kan også arrangeres som bedriftsinternt heldagskurs der alt foregår live, eventuelt som e-kurs der oppfølgende samling foregår live hos bedriften. Ta kontakt for tilbud og mer informasjon.

Videre oppfølging i etterkant av kurset kan avtales på timebasis direkte med foreleser.

For informasjon om pris, tid og sted
Se kurskalender