Indeksregulering i asfaltkontrakter

Produksjon av asfalt og tilslag til asfalt er energikrevende. Økningene i energiprisene var drastiske fra Q1 til Q3.

Ettårige asfaltkontrakter som brukes i forbindelse med vedlikehold av riks og fylkesveier har nå i mange år vært fastpriskontrakter med kun indeksregulering av bitumen. Kostnader for energi til oppvarming har ikke vært regulert siden 2014. Spesielt i 2022 har kostnadene for energi hatt en stor og uforutsigbar økning siden entreprenørene leverte tilbudene i januar/februar.

24. februar 2022 invaderte Russland Ukraina. Konsekvensene forplantet seg raskt inn i norsk bygg- og anleggsnæring, blant annet med økte material- og råvarepriser. Produksjon av asfalt og tilslag til asfalt er energikrevende. Økningene i energiprisene var drastiske fra Q1 til Q3.

Entreprenørene har varslet byggherrene om de uforutsette prisøkningene. Næringsminister Jan Christian Vestre har i brev av 30. mai og 16. september oppfordret de statlige byggherrene til å sørge for balansert risikodeling og balanserte kontrakter.

Helt fra våren 2022 har det vært dialog mellom EBA og Statens Vegvesen om kompensasjon for økte energikostnader og framtidig regulering av energikostnader. Nå har Statens Vegvesen og EBA blitt enige om en løsning for kontraktene for 2023.

Den nye ordningen i kontraktene til Statens vegvesen går ut på at kontraktens (enhets)priser skal reguleres etter ”Byggekostnadsindeks for veganlegg, drift og vedlikehold av veger, delindeks for asfaltering av veger”, samme ordning som for flerårige kontrakter. Alt i alt innebærer forslaget at Statens vegvesen tar en større andel av risikoen for prisøkning enn tidligere.

Endringen vil bli innført i konkurransegrunnlaget allerede for 2023. Statens Vegvesen og EBA vil fortsette den gode dialogen og evaluere ordningen i løpet av 2023.

Det er viktig at fylkene følger den gode ordningen som Statens vegvesen nå har innført, slik at man får tilsvarende ordning i fylkeskontraktene. Det samme gjelder også kommunene, slik at man sikrer en rimelig risikofordeling mellom partene.

Leder for EBAs Asfaltutvalg Morten Aurstad Aspnes har følgende kommentar:

«Entreprenørene er veldig fornøyde med at SVV har tatt entreprenørenes innspill på alvor og at vi har hatt god dialog om mekanismer som vil redusere entreprenørenes risiko i fremtiden.

2022-sesongen har vært meget spesiell og vi håper alle at vi ikke får lignende hendelser i fremtiden, men sesongen har også vist at entreprenørene hadde en uholdbar risiko i kontraktene.

Vi vil nå oppfordre alle andre offentlige innkjøpere av asfalt til å følge SVV sitt gode eksempel og innføre prisregulering etter denne indeksen i dekkevedlikeholds- og utbyggingskontrakter»