Norgesmodell: Felles krav til ny regjering

Publisert

Fellesforbundet og BNL har ti innspill til en ny regjeringsplattform som skal bidra til å fremme en produktiv, organisert og seriøs byggenæring.

10 innspill fra partene i byggenæringen til en ny regjeringsplattform

Arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i byggenæringen er et samfunnsproblem som skader seriøse bedrifter og sårbare arbeidstakere.

Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening arbeider hver eneste dag for å fremme en produktiv og seriøs byggenæring med lønnsomme bedrifter og gode arbeidsplasser.

Ett av de viktigste tiltakene for å sikre seriøsiteten i næringen er å styrke det det organiserte arbeidslivet.

I utformingen av regjeringsplattform etter valget høsten 2021 oppfordrer vi derfor en ny regjering om at følgende legges til grunn for Norgesmodell for byggenæringen:

  1. Fast ansatte fagarbeidere og lærlinger skal være hovedregelen i byggenæringen.

  2. Flere tiltak må på plass for å styrke det organiserte arbeidslivet og tariffavtalenes betydning. Partene ønsker at så mange bedrifter og ansatte som mulig tegner tariffavtale. Myndighetene må være med på å legge til rette for dette.

  3. Innleie fra bemanningsforetak skal ikke fortrenge fast ansatte og rekruttering av lærlinger.

  4. Det må sikres at innleie kun skjer etter lovens vilkår, og at myndigheter og oppdragsgivere følger opp med kontroll og tilsyn i prosjektene.

  5. Regelverket for offentlige innkjøp må ha klare og forståelige krav og etterlevelsen må sikres gjennom kontroll og tilsyn.

  6. Det må etableres et «arbeidslivets TBU» som gir årlige oppdateringer på tilstanden i Norge når det gjelder tilknytningsformer, omfang av innleie, organisasjonsgrader på arbeids- og arbeidstakersiden, andel faglærte i ulike bransjer m.v.

  7. Sentral godkjenning; ny sentral godkjenning må stille krav om at virksomhetene må ha krav om andel fagarbeidere og lærlinger.

  8. Ressurser til fagopplæring må prioriteres for å sikre god rekruttering gjennom lærlingeordningen, praksisplasser, praksiskandidatordningen, skole på byggeplass m.v.

  9. Tilsynsetatene må styrkes og innsatsen samordnes mellom politiet, Arbeidstilsynet og andre tilsynsmyndigheter.

  10. For å sikre god HMS i prosjektene må plikten til særskilt risikovurdering presiseres når det er særlig risikoutsatt arbeid som utføres, eller når språk og ulike tilknytningsformer er kritiske faktorer.

Les hele saken på BNL sine hjemmesider