EBA

Innhold

Frokostseminar om mangfold og inkludering

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (KID) inviterer til digitalt frokostseminar om mangfold og inkludering på bygge- og anleggs-plasser 10 . mai kl 08:30 - 10:15

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF  sammen med BNL, EBA og Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) setter arbeid for mangfold og inkludering, og mot diskriminering og trakassering på dagsordenen. Seminaret er gratis og åpent for alle.

Høsten 2020 gjennomførte vi en kvalitativ kartlegging av mangfold, inkludering og trakassering. Funnene viser at det tidvis forekommer forskjellsbehandling basert på bla. kjønn, etnisitet og nasjonalitet.

Noen av årsakene er manglende rollebevissthet og kunnskap, hierarki, arbeidspress (tid og kost), og organisasjonskulturelle faktorer. Vi ser at arbeidsgivere mangler rutiner for forebygging og håndtering av trakassering. Dette fører til at ansvaret legges på den enkelte ansatte dersom man utsettes for ubehagelige eller trakasserende hendelser.

På seminaret vil Kultur- og idrettsbygg presentere funn fra kartleggingen. BNL gir en gjennomgang av arbeidsgivers ansvar for å forebygge trakassering. LDO snakker om forpliktelser etter likestillings- og diskrimineringsloven og verktøy for å forebygge og hindre trakassering. Dere får også praktiske eksempler på bransjeovergripende tiltak basert på arbeidet til EBA.

Innledere er: Mari Haave Sveen (KID), Kristina Haugstveit (KID), Anita Hegg (BNL), Helene Jesnes (LDO) og Thomas Norland (EBA).

Sende e-post med tittel "Påmelding til digitalt" til  invitasjon@kid.oslo.kommune.no