EBA

Innhold

Endringer i byggherreforskriften fra 1.januar 2021

De nye endringene i byggherreforskriften skal tydeliggjøre byggherrens forpliktelser når det gjelder kartlegging, risikovurdering og dokumentasjon.

Her kan du melde deg på kurs i endringer i byggherreforskriften 28.01.2021

Byggherreforskriftens sitt viktigste formål skal være å sikre at arbeidstakerne blir vernet mot farer gjennom hele bygge- og anleggsprosessen. Forskriften, som beskriver hvilke plikter myndighetene pålegger hovedaktørene i et prosjekt, er revidert og endringene trer i kraft fra 1. januar 2021.

– Hovedhensikten i ny revisjon er i stor grad oppfylt; nemlig å tydeliggjøre forskriften ytterligere, slik at intensjonen om bedre sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i bygge- og anleggsbransjen oppnås, sier Kari Sandberg, administrerende direktør i Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA).

Hun peker på at endringene i forskriften er av språklig og strukturell art så vel som innholdsmessig, i den forstand at endringene får betydning for byggherre i forbindelse med utvidede plikter og plassering av ansvar.

I forskriften heter det at byggherren skal legge til rette og sørge for at det en reell dialog mellom byggherren, de prosjekterende og virksomhetene som skal utføre arbeidene, altså entreprenørene. Samtidig er kravene til koordinering og oppfølging i prosjekterings- og utførelsesfasen gjort tydeligere.

– Byggherren skal også sørge for at det settes av tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de enkelte arbeidsoperasjoner og ikke minst dokumentere vurderingen som legges til grunn for den tid som avsettes. Det stilles tydeligere krav til hva byggherren skal innarbeide i konkurransegrunnlaget. EBA mener det er bra at det som har utviklet seg til en beste praksis i bransjen som gjelder dialog og samhandling nå tas inn som et krav i byggherreforskriften, sier Sandberg.

Sandberg er på vegne av EBA godt fornøyd med at revisjonen har funnet en god balanse mellom behovet for «en streng og tydelig regulering, opp mot byggherrens behov for å kunne inngå avtaler om fordeling av ansvar som er tilpasset ulike organiseringer i ulike prosjekter».

– Endringene når det gjelder klargjøring av byggherrens forpliktelser og ikke minst nye krav til dokumentasjon vil sikre at forskriftens formål oppfylles, legger Sandberg til.

Hun peker også på at språklige forbedringer som tidligere stod i Arbeidstilsynets kommentar til forskriften nå er lagt inn i selve forskriftsteksten.

– Dette virker klargjørende for de aktørene som omfattes av forskriften, sier hun.

Standard Norge reviderer nå Byggblankett 8440 A og B.

– EBA er i gang med revisjon av sin veileder som vil foreligge etter at Arbeidstilsynets kommentarer er ferdige. Arbeidstilsynet har gjennomført et webinar om endringene av forskriften. Det samme har EBA gjort der representanter fra medlemsbedriftene har deltatt, sier Sandberg.