EBA

Innhold

  • EBA
  • Artikler
  • Lærlinger og lærekandidater sikres inntekt hvis de blir permittert

Lærlinger og lærekandidater sikres inntekt hvis de blir permittert

Nyhet

Publisert

2 lærlinger bærer en stige

Stortingets «koronaforlik» sikrer at lærlinger som mister plassen sin, vil få en inntektssikring på nivå med det de hadde som lærlinger.

Hovedavtalen mellom LO og NHO legges til grunn ved permittering av lærlinger og lærekandidater.

Lærlinger og lærekandidater er som hovedregel unntatt fra permittering som følge av redusert ordretilgang. Permittering kan imidlertid skje i det tilfellet bedriften ikke lenger finner det mulig å gi lærlingen eller lærekandidaten tilfredsstillende opplæring.

Fylkeskommunen ved fylkesopplæringsnemnda skal med hjemmel i Opplæringslova umiddelbart motta skriftlig varsel om permittering. Dette for blant annet å se på tiltak som kan avhjelpe den som permitteres.

Ved eventuell permittering, skal partene i bedriften konferere, og det skal føres protokoll som skal underskrives. Bedriften har også plikt til å melde i fra til NAV. Etter hovedavtalen mellom LO og NHO, § 8-3, skal permittering gis med 14 dagers varsel.

Ved uforutsette hendelser gjelder en unntaksregel om 2 dagers varslingsfrist.

Oppsigelse av lærekontrakt/opplæringskontrakt
Dersom arbeidsmangel antas å bli varig, vil heving av kontrakten og omplassering til en annen virksomhet være en mulighet. Det er fylkeskommunen som tar avgjørelse om å heve en lærekontrakt, jf. Opplæringslova § 4-6.

Logg inn på Arbinn.no ,  eller les NHOs viktogste spørsmål og svar angående sykefravær, permittering, karantene m.m.