Foto: Byggeindustrien.
Foto: Byggeindustrien.

Leder av Kari Sandberg

Etter to krevende år med global pandemi, kan vi slå vi fast at bygge- og anleggsnæringen har trosset både usikkerhet og nedstengning av samfunnet og samtidig har klart å holde hjulene i gang.

Det har vært høy aktivitet gjennom hele 2021 med en rekke konferanser, seminarer og webinarer i EBA regi som har satt agendaen og løftet frem saker som er viktige for medlemsbedriftene. Entreprenørforeningen har tatt en aktiv rolle i den offentlige debatten, deltatt på høringer og møter på Stortinget, og har etablert en god dialog med myndigheter på regionalt og nasjonalt nivå for å få gjennomslag for våre viktigste saker - klima, arbeidslivspolitikk, rekruttering, kontrakter og arbeidet rettet mot fylker og kommuner.

 

Klima

Hvilke klimakrav vil bygge- og anleggsnæringen møte i tiden som kommer? Og hvordan påvirker beslutninger i EU hvordan næringen skal levere her hjemme? Dette var viktige spørsmål når

Byggenæringens klimakonferanse ble arrangert for første gang i Oslo Rådhus. Entreprenørforeningen jobber strategisk for å nå målet om å redusere utslipp fra bygg og anleggssektoren med 50% innen 2030. Samarbeidsavtalen som EBA har inngått med Grønn Byggallianse skal gi økt kunnskap og kompetanse inn i dette viktige arbeidet, samtidig som medlemsbedrifter med klima- og miljøambisjoner vil få muligheten til å signere på strakstiltak for entreprenørene.

Nettverket Grønn Anleggssektor som EBA er en del av, lanserte Veikart for grønn anleggssektor for samferdselsministeren og representanter fra hele verdikjeden på Bygg Arena Arendal. SINTEF har hatt hovedansvaret for sammenstilling og utvikling av veikartet som gir oversikt over hvilke muligheter, krav og tiltak som må til for å nå målene som settes nasjonalt, regionalt og internt i egne bedrifter.

Et konkret eksempel som viser at det nytter, er den gode nyheten om at utslipp fra produksjon og utlegging av asfalt er redusert med 30 prosent på tre år. Utslippsfri asfalt kan leveres dersom det bestilles riktig fra stat, fylke og kommunene. Dette understreker viktigheten av at det offentlige er bevisst sin påvirkningskraft gjennom innkjøps- og kontrakts strategier.

 

Offentlige innkjøpere og bestillere

Etter at fylkeskommunene overtok ansvaret for drift- og vedlikehold av fylkesvegnettet, må den enkelte fylkeskommune utforme kontraktstrategi og inngå egne avtaler for drift og vedlikehold på sitt veinett. Entreprenørforeningen sitt nyopprettede Fagforum for veidrift samler fylkespolitikere, veimyndighetene, beslutningstakere og innkjøperne i fylkene i en serie webinarer for å diskutere strategier for drift -og vedlikehold (DOV). EBA fremla en ny rapport  som vurderer hvordan entreprenørene bidrar til lokal, regional og nasjonal verdiskaping og sysselsetting når de tildeles drifts- og vedlikeholdskontrakter for riks- og fylkesveier.

Offentlige og private aktører som er involvert i plan og utviklingsarbeid inviteres til å delta på kursserien fra Plan til gjennomføring som er blitt digitalisert i løpet av året. Webinarene gir oppdatert kunnskap om finansieringsmodeller og utbyggingsavtaler, samt jus og rammer knyttet til dette. Deltagerne skal bli bedre rustet til å lede og bidra inn i plan- og utviklingsprosjekter på regulerings-  og plannivå.

 

Konflikter koster 

En viktig milepæl er nådd i EBAs langsiktige arbeid for å forhindre og redusere konflikter i bygg- og anleggsnæringen når stortinget i år har vedtatt at entreprenørbedrifter skal ikke lenger betale moms på omtvistede krav. Nå gjenstår det at Finansdepartementet setter vedtaket ut i livet, og EBA har forventinger om at dette legges frem i Statsbudsjettet for 2023.  

Foreningen fortsetter arbeidet med å forhindre og redusere konflikter i bygg- og anleggsnæringen, gjennom samarbeid mellom aktørene i verdikjeden og ved videreutvikling av kontrakter og standarder. Bransjen har i år gått sammen om å utvikle en modell for beregning og regulering av tunnelbyggetid, delvis basert på gjeldende ekvivalentidssystem. Modellen skal gi en mer forutsigbar risiko for alle parter i et tunnelprosjekt.

EBA har også utarbeidet en ny veileder om forstyrrelser i bygg- og anleggsprosjekter som fokuserer på håndtering av krav på tilleggsvederlag og fristforlengelse.

Rekruttering

EBA fortsetter å arbeide for en seriøs bygg -og anleggsnæring med riktige lønns- og arbeidsvilkår. Den nye Compliance veilederen fra EBA er et godt verktøy for styrer, ledere og medarbeidere som vil arbeide systematisk med etterlevelse av lover, forskrifter og bransjekrav.

Tilgang på kvalifisert arbeidskraft er en viktig rammebetingelse for medlemsbedriftene, som har et stort udekket rekrutteringsbehov både når det gjelder fagarbeidere og ingeniører.  EBA lanserte Mangfoldsdugnaden - et holdningsendrende kurs i mangfold og inkludering høsten 2021. Tilstede var blant annet daværende Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V), og Byråd for næring og eierskap i Oslo kommune, Victoria Marie Evensen (Ap). Kurset er tilgjengelig på flere språk.

Aldri før har så mange jenter søkt seg til de utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk!  
I 2021 melder kunnskapsdepartementet at 10 prosent av søkerne var jenter – dette er en betydelig økning fra 4 prosent i 2012. Vi håper at satsingen Ung i Bygg og Anlegg kan ha bidratt til å øke rekrutteringen. 17.300 ungdomsskole-elever fra hele Norge deltok på årets digitale arrangement hvor unge ambassadører fra bygg- og anleggsnæringen forteller om egne valg og erfaringer knyttet til jobb og utdanning.

 

Arrangementer

Årets digitale Entreprenørdag ble innledet av samferdselsminister Knut Arild Hareide, og Erna Solberg var første innleder med videohilsen fra Statsministerens kontor da Byggedagene ble arrangert i slutten av august. HMS konferansen ble gjennomført som en heldags hybridkonferanse med over 600 betalende deltakere.

Entreprenørskolen opplever økt etterspørsel etter digitale og fysiske kurs. Nytt av året er ny anleggslederskole og kurs i HMS risikohåndtering. I løpet av året gjennomførte 45 000 sikkerhetskurset Prosjekt Fareblind som gir kunnskap om livreddende regler og de 6 største fareområdene på byggeplassen.