EBA

Innhold

HMS veikart

HMS-charteret er en nullvisjon for skader og ulykker i bygg- og anleggsnæringen. Gjennom ryddige og sikrere bygg- og anleggsplasser bidrar vi til ansvarlig bygging.

Charteret er undertegnet av hele næringskjeden og myndighetene, og alle parter skal gjennom sine forpliktelser bidra til at målene i charteret nås.  Entreprenørene skal gjennom bedre ryddighet, sikkerhetstilstand og økt bruk av verneutstyr sikre færre skader og en bedre HMS-situasjon i virksomheten. Som et hjelpemiddel for å få til dette, er det utarbeidet et veikart for forbedring av ryddighet- og sikkerhetstilstand. 

Her tar vi for oss veikartet med underliggende verktøy. Verktøyene er beskrevet og er nedlastbare for bedriftene under de ulike delene av veikartet. Dette veikartet/verktøykassen er ment som en hjelp i HMS-arbeidet i din bedrift.  Et felles fokus på økt ryddighet vi bidra til sikrere bygge- og anleggsplasser.  Hvordan må tilplasses den enkelte virksomhet, men gjennom dette verktøyet får du tips og råd til hvordan.  Last ned både veikart og verktøy og kom igang!

Under hvert punkt i veikartet finner du underliggende dokumenter som støtte i arbeidet. Stegene er gjensidig avhengig av hverandre og starter med punkt 1.  

 Veikartet består av åtte steg. Det starter med en presentasjon av charteret i bedriftene etterfulgt av en beslutning i ledergruppen. De tre neste stegene er innkalling til arbeidsmøte, gjennomføring av arbeidsmøte som ender opp i et referat og en handlingsplan. Veien videre består av informasjon til samarbeidspartnere, arbeid og oppfølging på byggeprosjekt før det går videre til måling av effekt og resultater.

Under pkt 9 finner du inspirasjon og eksempler på hvordan andre jobber med ryddighet og sikkerhetstilstand. 

Helt nederst kan du laste ned verktøykassen i sin helthet. 

1. Presentasjon av charter

Det første steget er en presentasjon av charteret og hva det innebærer for den enkelte virksomhet. Presentasjonen bør holdes i ledergruppen og vil danne grunnlag for beslutning som kommer i neste steg.Presentasjonen tar for seg hva charteret dreier seg om, hvem det gjelder for og hvilke forpliktelser som følger med. Målet er å sørge for en vesentlig bedring i ryddighet og sikkerhetstilstand på byggeplassene.

 

1. Presentasjon av charteret

Charter for en skadefri bygg- og anleggsnæring

2. Beslutningsgrunnlag

Før man går videre med charteret så må det fattes en beslutning i virksomhetens ledelsen. Det er derfor laget et enkelt beslutningsgrunnlag.Beslutningsgrunnlaget består av en matrise som vil bidra til å avdekke status i bedriften. Videre er det en beskrivelse av både fordeler og ulemper ved å starte arbeidet med forbedring av ryddighet og sikkerhetstilstand.

 2. Beslutningsgrunnlag

3. Innkalling til arbeidsmøte

Når ledergruppen har besluttet å si ja til å jobbe aktivt med økt ryddighet og sikkerhetstilstand, kan arbeidet starte. Det er derfor laget et forslag til innkalling til det første arbeidsmøtet.Dette er en enkel møteinnkalling som beskriver bakgrunnen for møtet og som angir agendapunkter og møtedeltakere. Agendapunktene i innkallingen er anbefalte punkter som skal prege møtet.

Innkalling til arbeidsmøte

Mal for møteinnkalling 

4. Gjennomføring av arbeidsmøte

Innkallingen er sendt, møtedeltakere har godtatt innkallingen. Nå skal selve arbeidsmøtet gjennomføres.Arbeidsmøtet gjennomføres i tråd med den agendaen som ble sendt ut i innkallingen. Som en hjelp til selve gjennomføringen er det laget en presentasjon som kan brukes i møtet. Presentasjonen inneholder både forklarende foiler og forslag til gruppearbeid i gjennomføringen.

 

4. Arbeidsmøte

5. Referat og handlingsplan

Når møtet er vel gjennomført er det viktig at det lages et oversiktlig og konkret handlingsplan og et referat som sikrer femdrift i arbeidet.Handlingsplanen er satt opp med bakgrunn i møteagendaen og beskriver aksjonspunkter, ansvar og frister for gjennomføring av aksjonspunktene. Den som er ansvarlig for gjennomføringen må sørge for å følge opp at aksjonene blir gjennomført i henhold til handlingsplanen.

5. Referat og handlingsplan

6. Informasjon til samarbeidspartnere

Godt HMS-arbeid er avgjørende for å skape en god og trygg arbeidsplass for ansatte i virksomhetene, men det er også viktig for kunder og samarbeidspartnere.Kommunikasjon med kunder og samarbeidspartnere er generelt viktig, og minst like viktig er det å bruke arbeidet med HMS-charteret i kommunikasjonen med omgivelsene. Gode HMS-resultater henger som regel sammen med de totale resultatene virksomheten skaper. Det er laget et forslag til brev / e-post som bør sendes til både kunder og samarbeidspartnere.

6. Informasjon til samarbeidspartnere

7. Arbeid og oppfølging på byggeprosjekt

Det er viktig å følge en fornuftig forankringprosess i HMS-arbeidet, men det er det daglige arbeidet på byggeprosjektene som er avgjørende for å lykkes.Det er derfor utviklet en helt konkret sjekkliste til bruk på byggeplassen. Sjekklisten tar for seg ryddighet, sikkerhetstilstand og tilgang til verneutstyr, og den vil avdekke eventuelle avvik innenfor de enkelte områdene.

7. Arbeid og oppfølging på byggeprosjekt

8. Måling av effekt og resultater

Det å innarbeide en kultur for økt ryddighet og sikkerhetstilstand tar tid, og det er viktig å være tålmodig. En viktig suksessfaktor er å vite status på arbeidet for å kunne følge opp fra dag til dag.Det er derfor utviklet et skjema hvor man kan følge utviklingen i resultater innenfor HMS-områdene over tid. I tillegg til den daglige oppfølgingen på byggeplass, er det viktig med en skjematisk gjennomgang jevnlig, hvor man gjør opp status og dokumentere resultater.

8. Måling av effekt og resultater

9. Inspirasjon, eksempler og idéer

Her finner du eksempler fra hvordan flere bedrifter jobber med ryddighet- og sikkerhetstilstand. Bruk eksemplene for å hente inspirasjon til hvordan både prosess og maler kan tilpasses din virksomhet.

9. Inspirasjon, idéer og eksempler

Hjelpedefinisjoner orden og ryddighet

10. Verktøykasse for nedlasting

Her kan du laste ned hele verktøykassen.

Lagre hele zip-filen og pakk den ut i en egen mappe. Start deretter det hele ved å dobbeltklikke på filen 000_Veikart.ppsx. den starter direkte i fremvisningsmodus. Alle tallene er klikkbare.

10. Nedlastbar verktøykasse