Vei og jernbane

EBA jobber for å styrke rammebetingelsene til medlemsbedrifter som har sin virksomhet innenfor bygging av vei og jernbane, drift og vedlikehold av vei og jernbane og asfaltvirksomhet.

Ved å styrke rammebetingelsene, skal vi bidra til en lønnsom og respektert næring.

EBA jobber tett sammen med bestillere som Statens Vegvesen og Jernbaneverket samt med organisasjoner som Veiteknisk Institutt, KFA (Kontrollordning for asfaltgjenvinning) og MEF (Maskinentreprenørenes Forbund). EBA er medlem i europeisk asfaltforening (EAPA)og deltar etter behov på så vel nordisk som europeisk arena. Avdelingsleder for Vei og Jernbane er styremedlem i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

jernbane_veidekke_s.jpg

Fokusområder:

 • Arbeide for et høyt faglig nivå innenfor anlegg, drift og vedlikehold av vei, asfaltvirksomhet og arbeide på jernbanen.
 • Skape en felles bransjeforståelse og arena for samarbeid
 • Være høringsinstans for områdene vei og jernbane
 • Bidra med en konstruktiv næringspolitikk vis à vis etater og myndigheter
 • Delta i bransjeutvalg der bransjen samarbeider om felles faglige utfordringer

Anleggsentreprenørene utvikler samfunnet og bygger fremtidens systemer for transport og infrastruktur. Våre medlemmer innenfor anleggssektoren realiserer kritiske samfunnsfunksjoner som veier, jernbane, flyplasser og havner.

Anleggsentreprenørene utvikler samfunnet og bygger fremtidens systemer for transport og infrastruktur. Våre medlemmer innenfor anleggssektoren realiserer kritiske samfunnsfunksjoner som veier, jernbane, flyplasser og havner. 

Det norske anleggsmarkedet har vært i vekst i flere år. NTP for 2010 – 2019 hadde en planramme på 322 MRD NOK, og NTP for 2014 – 2023 har en planramme på 508 MRD NOK. Veksten i planrammene har i vesentlig grad gått til investering, ikke drift og vedlikehold. Forholdet mellom investering i vei og jernbane har vært tilnærmet uendret. De største byggherrene innen anlegg er Statens Vegvesen og Jernbaneverket.

 Oppfølging av kontraktsmaler og innspill til forbedringer i kontrakter og kontraktsmaler er viktige saker innenfor anlegg. Det samme er entrepriseformer og gjennomføringsmodeller. EBA har utarbeidet en veileder for når de ulike entrepriseformer og gjennomføringsmodeller egner seg. Sammen med BNL er EBA engasjert i arbeidet med seriøsitet i anleggsbransjen. 

KONTAKT

Arne Aakre

Avdelingsleder Vei og jernbane avdeling

  Telefon:  

  Mobil:   917 79 252

  E-post:  

Alle som ferdes på våre veier opplever viktigheten av drift og vedlikehold i forhold til trafikksikkerhet og fremkommelighet.

Alle som ferdes på våre veier opplever viktigheten av drift og vedlikehold i forhold til trafikksikkerhet og fremkommelighet. Den største delen av driftsoppgavene på veinettet er knyttet til at våre vinterveier skal være fremkommelige og sikrest mulig om vinteren.

 Veivedlikehold gjør at standarden på veinettet opprettholdes på lengre sikt. Typiske veivedlikeholdsoppgaver er vedlikehold av veidekker, grøfter, stikkrenner og utstyr langs veien.

Statens Vegvesen har ansvaret for drift og vedlikehold av veiene, mens arbeidet blir utført av entreprenører - organisert i driftskontrakter for et bestemt område og varighet. Forbedringer av kontraktsmaler for blant annet å forbedre risikobildet og kompetanse er viktige saker innen drift og vedlikehold.

 EBA har et fagutvalg for drift og vedlikehold av vei. Utvalget er et rådgivende organ for EBA og styret i EBA, og skal være et forum for diskusjon og samordning av bransjens interesser innen fagfeltet drift og vedlikehold. Utvalget skal utelukkende arbeide med tema som ikke er konkurransesensitive, og som bidrar til en positiv utvikling og et godt omdømme for bransjen. 

NEDLASTINGER
KONTAKT

Arne Aakre

Avdelingsleder Vei og jernbane avdeling

  Telefon:  

  Mobil:   917 79 252

  E-post:  

I 2014 passerte asfaltproduksjonen i Norge 7 millioner tonn. EBA har et eget fagutvalg for asfaltfaget.

Asfalt er det eneste "faste" dekket som brukes på Norske veier. Det legges også hvert år betydelige volmer med asfalt på flyplassene i Norge. Lavtemperaturasfalt (LTA) er i ferd med å bli en betydelig del av asfaltproduksjonen, og vil trolig få en økt andel av asfaltproduksjonen i framtida.

EBA har et fagutvalg for asfaltfaget. Utvalget er et rådgivende organ for styret i EBA og skal være et forum for diskusjon og samordning av bransjens interesser innen fagfeltet asfalt. Utvalget skal utelukkende arbeide med tema som ikke er konkurransesensitive, og som bidrar til en positiv utvikling og omdømme for bransjen.

Utvalget skal:

 • Være høringsorgan for EBA i asfalt- og veidriftstekniske spørsmål og bidra til at foreningen blir en tydelig samarbeidspart for etater og organisasjoner.
 • Arbeide for å bedre kvaliteten på asfalt og veidrift gjennom dialog med byggherrer, bidrag til opplæring og initiering av FoU-prosjekter.
 • Benytte Asfaltfondets midler til å bidra til godt omdømme, seriøsitet, utvikling og informasjon om asfalt og asfaltbransjen.
 • Være engasjert i bransjens påvirkning av miljø og arbeide for gode og fremtidsrettede tekniske løsninger.
 • Representere bransjen i teknisk samarbeide med Standard Norge, SVV og tilsvarende.
 • Være bindeledd til Europa gjennom deltagelse i EAPA Technical Committee.

 

Prioriterte saker

 • Lavtemperaturasfalt – videreføre arbeide for å øke andelen lavtemperaturasfalt
 • Utvikle bransjesamarbeid med SVV, særlig prioritrere kontraktsgrunnlag, LTA og etatsprogrammet Varige veier
 • Kompetanse, opplæring.
 • Carbon Footprint, videreføre registrering av energiforbruk/CO2-utslipp ved produksjon og utlegging av asfalt.
 • Påvirke og formidle arbeidet som utføres i EAPA TC.

NEDLASTINGER
KONTAKT

Arne Aakre

Avdelingsleder Vei og jernbane avdeling

  Telefon:  

  Mobil:   917 79 252

  E-post:  

Langsiktighet og forutsigbarhet er en vedvarende utfordring for jernbaneentreprenørene, en utfordring EBA kontinuerlig jobber for å løse.

Jernbane

Langsiktighet og forutsigbarhet er en vedvarende utfordring for jernbaneentreprenørene, en utfordring EBA kontinuerlig jobber for å løse. Det er entreprenørene som har måttet ta svingningene i bevilgningene, og det har skapt store utfordringer i forhold til forutsigbarhet og bygging av kompetanse over tid. Med økte bevilgninger som vi har sett i 2014 er forholdene i ferd med å bedre seg.

Utbyggingsdelen av jernbanesektoren er konkurranseutsatt. Innen drift og vedlikehold og beredskap er det imidlertid Jernbaneverket som er dominerende. Oppgaver innen fornyelse og forebyggende vedlikehold blir for en stor del utført av entreprenører.

 EBA har et Jernbaneutvalg som skal fungere som en møteplass for entreprenørene og som et diskusjonsforum med muligheter for gjensidig informasjonsutveksling om næringspolitiske forhold som vedrører jernbanemarkedet. 

KONTAKT

Arne Aakre

Avdelingsleder Vei og jernbane avdeling

  Telefon:  

  Mobil:   917 79 252

  E-post:  

NEDLASTINGER
KONTAKT
Arne_Aakre.jpg

Arne Aakre

Avdelingsleder Vei og jernbane avdeling

  Telefon:  

  Mobil:   917 79 252

  E-post: