En lønnsom og respektert næring

EBA jobber med myndigheter, kunder og næringen selv for å fremme et velfungerende marked og en lønnsom og respektert næring.

EBA arbeider for å styrke næringens rammebetingelser og fremmer næringens syn overfor myndigheter gjennom forbedring og forenkling av eksisterende lover, regler og betingelser. For å fremme et velfungerende marked med lik konkurranse, arbeider EBA direkte med kunder og oppdragsgivere. I samarbeid med bedriftene arbeider EBA også for å bidra til innovasjon og økt produktivitet i næringen. Arbeidet skjer i samarbeid med NHO, BNL, myndigheter, bestillere og bedrifter.

bygningsarbeider.jpg

Fokusområder

  • EBA skal være pådriver og premissgiver for rammebetingelser som sikrer lønnsomhet og forutsigbarhet
  • EBA skal være pådriver og premissgiver for et velfungerende marked og lik konkurranse
  • EBA skal bidra til at forskning, innovasjon og utvikling kommer til anvendelse i næringen

Næringen har et særlig fokus på sammenhengen mellom investeringer i samferdsel og utvikling av næringsbygg og boliger. I 2014 ble det startet et eget prosjekt i regi av BNL.

Næringen har et særlig fokus på sammenhengen mellom investeringer i samferdsel og utvikling av næringsbygg og boliger. I 2014 ble det startet et eget prosjekt i regi av BNL. Målet er å sikre best mulig tilrettelegging for fremtidig befolkningsøkning og et effektivt arbeidsmarked gjennom best mulig statlig, fylkeskommunal og kommunale rammevilkår for infrastruktur og boligbygging. Mange ulike statlig, fylkeskommunale og kommunale aktører er en utfordring når det gjelder forutsigbarhet ved private investeringer og omfattende regelverk og ulik praksis forsterker problemene.

Prosjektet arbeider for at arealplanlegging skal integreres i infrastrukturplanlegging - "fra NTP til NTAP". Arbeidet konsentreres om bindende avtaler mellom stat, fylke og kommune om krav til arealutnyttelse knyttet til infrastrukturinvesteringer (plansamarbeid, utviklingsavtaler, bymiljøavtaler osv). Temaene som det arbeides med har vært tema på blant annet NHOs Årskonferanse 2015 og Byggedagene 2015.

Prosjektet har også arbeidet med ulike finansierings- og prioriteringssanalyser. Det er blant annet utarbeidet analyser av om Norge prioriterer de riktige prosjektene og utviklet modeller for å simulere byggkostnader/lønnsomhet ved ulike reguleringsvalg fra kommunen (etasjehøyder osv).

Et spesielt fokus har vært på sammenhengen mellom arealplaner og utbyggingsavtaler. Ulike praksis og varierende kunnskap hos kommunene om utbyggingsavtaler fører til uforutsigbarhet rundt risiko og investeringer. Det er behov for kompetansehevning og standardisering, og prosjektet er i ferd med å utvikle maler for utbyggingsavtaler og for håndtering av mva. Avtalene vil bli lagt til grunn for kursing i hele landet gjennom samarbeid med fylkeskommuner og kommuner.

Et annet særlig fokus har vært på forenkling av regelverk og praksis Det er løpende gitt innspill til forenklinger i regelverk og det er oppnådd resultater på blant annet samordning av innsigelser og endring av 5 års frist reguleringsplaner. Et samlet forsalg til forenklinger leveres myndighetene sommeren 2015.

KONTAKT

Per Fredrik Kempf

Avdelingsleder Bygg og bolig

  Telefon:  

  Mobil:   458 69 225

  E-post:  

40 prosent av den samlede omsetningen i bygg og anleggsnæringen bestilles av det offentlige. Alle anskaffelser er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser.

40 prosent av den samlede omsetningen i bygge- og anleggsnæringen bestilles av det offentlige. Alle anskaffelser er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser. EBA jobber for at regelverket skal bli forenklet og at konkurranser for offentlige oppdragsgivere blir gjennomført på forutsigbar måte som sikrer lik konkurranse og et velfungerende marked.

I samarbeid med myndighetene og offentlige bestillere utarbeider EBA veiledere, beste praksis eksempler og konkurransedokumenter. Disse tilgjengeliggjøres av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) på www.anskaffelser.no og nyhetsbrev fra det offentlige.

EBA kurser medlemsbedriftene i regelverket og hvordan man kan vinne oppdrag. I tillegg arrangerer EBA den årlige anskaffelsekonferansen sammen med Difi og Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF). Sentrale fokusområder er nytt regelverk, overgang til elektronisk innkjøp, utarbeidelse av beste praksis kvalifikasjons- og tildelingskriterier med evalueringssmodell og  utarbeidelse av kontraktsbestemmelser for å sikre seriøsitet.

KONTAKT

Snorre Fuhr

Advokat, leder Juridisk avdeling

  Telefon:  

  Mobil:   926 63 713

  E-post:  

EBA forhandler alle juridiske og tekniske standardkontrakter innenfor bygg og anlegg på vegne av entreprenørene. Standardkontrakter sikrer forutsigbarhet og balansert regulering av risiko.

EBA forhandler alle juridiske og tekniske standardkontrakter innenfor bygg og anlegg på vegne av entreprenørene. Standardkontrakter sikrer forutsigbarhet og balansert regulering av risiko. Dette er avgjørende for å kunne kalkulere risiko og begrense tap og konflikter ved gjennomføring av prosjekt.  Sentrale forhandlinger de siste årene har vært NS 8407 (totalentreprise) og før dette NS 8405 (utførelsesentreprise). Pågående forhandlinger er blant annet standard for samspillsentreprise, standard for OPS (offentlig privat samarbeid) og standard ytelsesbeskrivelse for arkitekter og rådgivere.

EBA arbeider for at standardkontraktene blir brukt uten andre avvik enn det som er nødvendig på grunn av særlige forhold ved det enkelte prosjekt. Det har i lang tid vært problemer med at oppdragsgivere endrer på risikofordelingen i standardkontraktene og overfører urimelig og ukalkulerbar risiko til entreprenørene.

EBA har faste kontaktutvalg med de største oppdragsgiverne og har de siste årene hatt direkte kontakt med over 100 statlige, fylkeskommunale og kommunale oppdragsgivere for å fjerne urimelig risiko fra kontraktene. Arbeidet utføres løpende etter kontakt og tips fra medlemsbedriftene. De siste årene har det skjedd en betydelig bedring, men arbeidet fortsetter.

KONTAKT

Snorre Fuhr

Advokat, leder Juridisk avdeling

  Telefon:  

  Mobil:   926 63 713

  E-post:  

Hyppige endringer i regelverk er en utfordring for bransjen med konsekvenser for produksjon og byggekostnader. For høye byggekostnader fører til at det blir for dyrt å bygge. EBA er en pådriver for at myndighetene vektlegger at byggekostnadene må være på et fornuftig nivå.

Hyppige endringer i regelverk er en utfordring for bransjen med konsekvenser for produksjon og byggekostnader. For høye byggekostnader leder til at det blir for dyrt å bygge. EBA er en pådriver for at myndighetene vektlegger at byggekostnadene må være på et fornuftig nivå.

EBA arbeider i samarbeid med myndighetene for å belyse kostnadsdrivere og elementer i regelverket som kan endres. Det er etablert et samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) om utvikling av et indeksbygg for måling av kostnadseffekter av nye regler før de eventuelt innføres. Videre arbeider vi for å få til en økt klarhet og forutsigbarhet i sentralt regelverk med forskrifter og veiledere. Arbeidet skjer gjennom EBAs utvalg for byggekostnader og kvalitet.

NEDLASTINGER
KONTAKT

Snorre Fuhr

Advokat, leder Juridisk avdeling

  Telefon:  

  Mobil:   926 63 713

  E-post:  

Torild Engh

Advokat

  Telefon:  

  Mobil:   455 10 054

  E-post:  

EBA er en pådriver for miljøbevissthet i næringen og en balansert utvikling av miljøkrav. EBA arbeider med å redusere klimagassutslippene, redusere mengden avfall til deponi og begrense bruk av farlige kjemikalier.

EBA er en pådriver for miljøbevissthet i næringen og en balansert utvikling av miljøkrav. EBA arbeider med å redusere klimagassutslippene, redusere mengden avfall til deponi og begrense bruk av farlige kjemikalier. EBA bidrar til at løsninger med minst mulig klimagassutslipp og negative miljøkonsekvenser velges i bygg- og anleggsprosjekter.

EBAs arbeid med dette har særlig foregått i ProductXchange prosjektet og i EBAs utvalg for Klima, energi- og miljø (KEM-utvalget).  KEM-utvalget (klima, energi og miljø) danner et næringspolitisk og faglig nettverk, og har en rådgivende funksjon. I utvalget sitter miljøansvarlige fra flere av de største entreprenørselskapene.

Utvalget har som hovedoppgave å sørge for at medlemsbedriftene i EBA får kunnskap til å gjennomføre bygg- og anleggsprosjekter i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler fra det offentlige innenfor klima, energi og miljø. Arbeidet omfatter også krav og regler som etableres av bransjen selv, som et bidrag til at miljøbelastningene fra byggenæringen kan bli redusert.

KEM-utvalget jobber med å sette standard for hvordan bransjen skal jobbe for å redusere miljøbelastningen fra byggebransjen.

NEDLASTINGER
KONTAKT

Torild Engh

Advokat

  Telefon:  

  Mobil:   455 10 054

  E-post:  

EBA arbeider for å finne ordninger som gir gode skatte- og avgiftsløsninger. Et sentralt tiltak er innføring av momskompensasjonsordning som sikrer like vilkår for offentlige og private aktører.

EBA arbeider for å finne ordninger som gir gode skatte- og avgiftsløsninger. Et sentralt tiltak er innføring av momskompensasjonsordning som sikrer like vilkår for offentlige og private ved levering av tjenester. Videre er mer hensiktsmessige periodiseringsregler et sentralt tiltak for å hindre likviditetsbelastning for bedriftene ved forskuttering av moms ved utestående krav.

Andre problemstillinger er gjeninnføring av momsregistering av arbeidsfellesskap, en problemstilling som er blitt veldig aktualisert på grunn av store prosjekter som en bedrift ikke kan løfte alene, samt ordninger som sikrer at utbygger får refundert mva på offentlig infrastruktur.

Sommeren 2015 lanserer EBA sammen med Deloitte en håndbok i håndtering av moms for entrprenører.

KONTAKT

Siw Linderud

Advokat

  Telefon:  

  Mobil:   920 11 312

  E-post:  

KONTAKT
Snorre_Fuhr.jpg

Snorre Fuhr

Advokat, leder Juridisk avdeling

  Telefon:  

  Mobil:   926 63 713

  E-post: