HMS-verktøykasse

EBA skal arbeide for sikre, trygge, effektive og lønnsomme bedrifter. Vi samarbeider  tett med BNL med å utvikle verktøy for våre bedrifter. 

I verktøykassen finner du en oversikt over ulike praktiske hjelpemidler i HMS-arbeidet - i hovedsak brosjyrer, veiledere og lenker til nettsider med bakgrunn i prosjekter i byggenæringen.

Praktiske hjelpemidler

Veileder hovedbedrift samordning

Når ulike virksomheter påvirker hverandres arbeidsmiljø er det behov for samordning. Arbeidsgiverne skal avklare rollen seg imellom.

Livreddende regler

EBA har utarbeidet Livreddende regler knyttet til de største fareområdene. Her kan du laste ned plakatene.

Nettkurs / e-læring

Byggenæringens nettskole tilbyr e-læringskurs for bygg- og anleggsnæringen, spesielt finner du flere nettbaserte HMS-kurs på nettskolen.

Ergonomiportalen

Ergonomiportalen.no inneholder skreddersydd materiale for yrkesgrupper innen bygg og anlegg. Her finner du tips og råd til forebygging av muskel/skjelettplager og skader. Ergonomi er en viktig del av HMS arbeidet.

Bra arbeidsmiljøvalg - kriterier

Her finner du et dokument knyttet til Bra arbeidsmiljøvalg. Dokumentet tar for seg kriterier for merking av arbeidsbukker og gardintrapper.

Bra arbeidsmiljøvalg - merke

Dette dokumentet viser selve merket "Bra arbeidsmiljøvalg" som skal festes på godkjente arbeidsbukker og gardintrapper.

SHA veileder

Charteret for en skadefri bygge- og anleggsnæring har utviklet en veileder for utfylling av plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan). En slik plan bidrar til å gjøre bygge- og anleggsplassen til et tryggere arbeidssted for alle.

RIFs veileder for SHA i planlegging

Her finner du RIFs veileder for SHA i planlegging av samferdselsprosjeter

Veikart og verktøykasse - ryddighet- og sikkerhetstilstand

Vi har utarbeidet et veikart med verktøykasse, som vi håper kan være til hjelp og inspirasjon til hvordan økt ryddighet- og sikkerhetstilstand kan settes på agendaene i den enkelte bedrift.

Læringsark - mal

Det er viktig å sikre læring i organsiasjonen etter alvorlige hendelser. Her finner du en mal som kan brukes for å uarbeide et læringsark for distribusjon og diskusjon i din bedrift

Veileder for vern mot roterende deler på mobile borerigger

Berøring av roterende deler på mobile borerigger innebærer en betydelig ulykkesrisiko. Denne veilederen informerer om nødvendige sikringstiltak

Betongelementmontasje - veiledere

Her finner du ulike veiledere som bidrar til sikrere montering og håndtering av betongelementer/elementmontasje

Veileder til Byggherreforskriften

Gir praktiske råd om hvordan byggherres ansvar, roller og oppgaver skal ivaretas og fordeles.

Informasjon om systematisk HMS-arbeid/internkontroll og ISO-standarder

Her kan du lese om aktuelle ISO-standarder for arbeidsmiljø, ytre miljø og kvalitet som mange bedrifter har nytte av å bruke for å jobbe med kontinuerlig forbedring av sine prestasjoner og lønnsomhet i bedriften.

Sikker Jobb Analyse (SJA). Et opplæringshefte

Formålet med dette heftet er å bidra til en felles praksis for bruk av Sikker Jobb Analyse (SJA) på norske bygge- og anleggsplasser.  Heftet er utviklet av SIBA-prosjektet

Visualisering av risikosituasjoner

Her finner du en serie illustrasjoner til bruk i HMS -undervisningen, presentasjoner etc, som en tankevekker for å gjøre arbeidssituasjonene sikrere

Sikker bruk av arbeidsutstyr

Brosjyre med moduloversikt med informasjon og priser om hver enkelt av de 22 moduleneinnenfor dokumentert sikkerhetsopplæring

Opplæringsmateriell i arbeidsmiljø

På Byggenæringens forlag kan man bestille nytt og oppdatert opplæringsmateriell tilpasset byggenæringen. Materiellet er beregnet for bedriftsintern opplæring og åpne kurs.

AKAN på 1-2-3

Akan kompetansesenter skal bistå hele det norske arbeidsliv med å forebygge rus -og avhengighetsproblematikk. For å nå ut til flere har de med støtte fra, og i dialog med, flere aktører innenfor bygg & anlegg produsert en web-app.

God praksis ved arbeid i tunnel

Dokumentet er ment å gi byggherrer, arbeidsgivere ogarbeidstakere som skal utføre arbeider i tunneler, retningslinjerfor hvordan arbeidet skal utføres for å oppfylle krav i lov og forskrifter.

Sikkerhetshåndbok for stillasbrukere

Håndbok for å bedre sikkerheten ved bruk av stillas

Opplæringskrav stillas

Det har nå kommet nye eller reformulerte krav til opplæring for å bygge stillas. Bestemmelsene er reviderte og gjort gjeldende fra 1. januar 2016.

Veileder for sikker bruk av maskiner på anleggsplassen

Hvorfor denne veilederen? Veilederen skal bidra til at du som kjører ulike maskiner får tips, slik at ingen kommer til skade.

Forstår du hva jeg sier?

Brosjyre som viser regleverkets krav til språk og kommunikasjon på bygge- og anleggsplasser. Den presiserer også hvem som til enhver tid har ansvar for å unngå at språkutfordringer blir en risikofaktor

Sikring ved arbeid på tak

Dette dokumentet beskriver god praksis for arbeid på tak.Informasjonen vil hjelpe deg til å utføre arbeidet på en sikkerog trygg måte og slik at du oppfyller kravene i arbeidsmiljøregelverket.
HMS-verktøy vei

Miljøveileder for asfaltverk

Denne veilederen gir bedriften en oversikt over hvilke krav som gjelder for virksomheter som driver asfaltverk. Veilederen gir ikke fasitsvar på hvordan alt skal løses, men skal være en praktisk og enkel veiviser til å løsebestemmelser som er lovbestemt.

Sikker levering av bitumen

Eurobitumes guide til Sikker levering av bitumen er produsert avEurobitumes medlemmer for å rette oppmerksomheten påansvarsfordelingen til dem som er involvert i leveringskjeden ogoppsummerer god praksis.

Miljødeklarasjon Asfalt

Miljødeklarasjon/EPD er en tredjeparts deklarasjon som gjør at en kan sammenligne miljødata for to produkter.

Retningslinjer for asfaltering i tunneler / lukkede rom