HMS for ledere - Førde

13. okt 2023, kl. 09.00–13.00
EBA BOV Sunnfjord Hotel Kr 3600,-/4530,- Påmeldingsfrist 28. september

Det er krav til arbeidsgiver om å gjennomgå opplæring i HMS arbeid. Kravet er hjemlet i Arbeidsmiljølovens §3-5.

Målsetting

Formålet med kurset er å gje deltakarane kunnskap om korleis ein skal arbeide systematisk med helse-, miljø- og tryggleik i verksemda. Opplæringa skal medverke til at arbeidsgivar blir i stand til å sjå, tenkje og handle på ein slik måte at helse, miljø og tryggleik vert ivareteke i verksemda, slik at han/ho driv godt HMS-arbeid gjennom dialog, medverknad og partsamarbeid.

Opplæringa skal medverke til at HMS-arbeidet vert integrert i planleggings- og avgjerdsprosessar i verksemda, inkludert omstillingsprosessar. Vidare skal opplæringa gje arbeidsgivar kunnskap om arbeidsmiljøfaktorar som kan ha innverknad på den fysiske og psykiske helsa til arbeidstakarane og arbeidsmiljøet i eigen verksemd.

Målgruppe

Arbeidsgivarar og leiarar som etter Arbeidsmiljølova §3-5 (1) må ha opplæring i helse, miljø og tryggleik.

Kursinnhold

I kurset gjennomgår vi følgende temaer:

  • Arbeidsmiljølova, forskrifter
  • Arbeidsgivar sine og arbeidstakar sine plikter og ansvar
  • Verkemiddel i arbeidsmiljøet
  • Krav til arbeidsmiljøet
  • Verneombodet sitt og arbeidsmiljøutvalet sitt ansvar og oppgåver
  • Sentrale HMS-forskrifter
  • Byggherreforskrifta
  • Krav til opplæring i arbeidsutstyr

Varighet

1/2 dag

Kommentarer

Kurset kan også arrangeres bedriftsinternt. Ta kontakt for tilbud og mer informasjon.